Browsing Tags

Vilvashtakam

bilvashtakam-lyrics-malayalam

Bilvashtakam Lyrics Malayalam ബില്വാഷ്ടകം

Shiva Bilvashtakam Lyrics in Malayalam langauge ബില്വാഷ്ടകം. Vilvashtakam is the prayer dedicated to Lord Shiva. Also spelled Bilwashtakam or Bilwa Ashtakam, this is the perfect prayer to worship Lord Shiva by offering Bilwa leaves....