ருண விமோசன நரசிம்ம‌ ஸ்தோத்ரம் Runa Vimochana Narasimha Stotram Tamil Lyrics

  • Home
  • Narasimha
  • ருண விமோசன நரசிம்ம‌ ஸ்தோத்ரம் Runa Vimochana Narasimha Stotram Tamil Lyrics
runa-vimochana-narasimha-stotra-tamil-lyrics

Runa Vimochana Narasimha Stotram Lyrics in Tamil language ருண விமோசன நரசிம்ம‌ ஸ்தோத்ரம். Runa Vimochana Nrusimha Stotra Lyrics by sacred hinduism website. This is a highly powerful stotra of Hindu God Narasimha Swamy. It is believed that reciting this mantra will help to get rid of the debt of Karma that have to be eliminated without which salvation cannot be achieved. கடன், கஷ்டங்கள் நீக்கும் ருணமோசனம் என்ற நரசிம்மர் ஸ்லோகம்.

ருண விமோசன நரசிம்ம‌ ஸ்தோத்ரம் – Runa Vimochana Narasimha Stotram Tamil Lyrics

த்⁴யானம்
வாகீ³ஸா யஸ்ய வத³னே லக்ஷ்மீர்யஸ்ய ச வக்ஷஸி |
யஸ்யாஸ்தே ஹ்ருத³யே ஸம்வித் தம் ந்ருஸிம்ஹமஹம் ப⁴ஜே ||

ஸ்தோத்திரம்
தே³வதா கார்யஸித்³த்⁴யர்த²ம் ஸபா⁴ஸ்தம்ப⁴ ஸமுத்³ப⁴வம் |
ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் மஹாவீரம் நமாமி ருண முக்தயே || 1 ||

லக்ஷ்ம்யாலிங்கி³த வாமாங்க³ம் ப⁴க்தானாம் வரதா³யகம் |
ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் மஹாவீரம் நமாமி ருண முக்தயே || 2 ||

ஆந்த்ரமாலாத⁴ரம் ஶங்க²சக்ராப்³ஜாயுத⁴ தா⁴ரிணம் |
ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் மஹாவீரம் நமாமி ருண முக்தயே || 3 ||

ஸ்மரணாத் ஸர்வபாபக்⁴னம் கத்³ரூஜவிஷநாஶனம் |
ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் மஹாவீரம் நமாமி ருண முக்தயே || 4 ||

ஸிம்ஹநாதே³ன மஹதா தி³க்³த³ந்தி* ப⁴யநாஶனம் |
ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் மஹாவீரம் நமாமி ருண முக்தயே || 5 ||
www.sacredhinduism.com

ப்ரஹ்லாத³வரத³ம் ஶ்ரீஶம் தை³த்யேஶ்வரவிதா³ரிணம் |
ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் மஹாவீரம் நமாமி ருண முக்தயே || 6 ||

ருண விமோசன நரசிம்ம‌ ஸ்தோத்ரம் Runa Vimochana Narasimha Stotram Tamil Lyrics

க்ரூரக்³ரஹை꞉ பீடி³தானாம் ப⁴க்தாநாமப⁴யப்ரத³ம் |
ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் மஹாவீரம் நமாமி ருண முக்தயே || 7 ||

வேத³வேதா³ந்தயஜ்ஞேஶம் ப்³ரஹ்மருத்³ராதி³வந்தி³தம் |
ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் மஹாவீரம் நமாமி ருண முக்தயே || 8 ||
www. sacred hinduism .com

ய இத³ம் பட²தே நித்யம் ருணமோசன ஸஞ்ஜ்ஞிதம் |
அந்ருணே ஜாயதே ஸத்யோ த⁴னம் ஶீக்⁴ரமவாப்னுயாத் || 9 ||

இதி ருண விமோசன ந்ருஸிம்ஹ ஸ்தோத்ரம் அறுதி ||

 

Tags:
Leave a Comment

two + eight =