ശ്രീകൃഷ്ണ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി Krishna Ashtottara Shatanamavali Malayalam Lyrics

  • Home
  • Ashtottara Shatanamavali
  • ശ്രീകൃഷ്ണ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി Krishna Ashtottara Shatanamavali Malayalam Lyrics

ശ്രീകൃഷ്ണ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി 108 കൃഷ്ണ നാമങ്ങള്‍ – Krishna Ashtottara Shatanamavali lyrics in Malayalam language by Sacred Hinduism. ശ്രീകൃഷ്ണ അഷ്ടോത്തര നാമം ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ 108 നാമങ്ങൾ വർണിക്കുന്ന നാമാവലിയാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ശ്രീകൃഷ്ണ 108 അഷ്ടോത്തരം ജപിക്കുന്നത് ദോഷങ്ങൾ അകറ്റി കുടുംബ ഐശ്വര്യം വർധിപ്പിക്കും. 

ശ്രീകൃഷ്ണ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി

ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ

ഓം കമലാനാഥായ നമഃ

ഓം വാസുദേവായ നമഃ

ഓം സനാതനായ നമഃ

ഓം വസുദേവാത്മജായ നമഃ

ഓം പുണ്യായ നമഃ

ഓം ലീലാ മാനുഷ വിഗ്രഹായ നമഃ

ഓം ശ്രീവത്സ കൌസ്തുഭധരായ നമഃ

ഓം യശോദാ വസ്ത്സലായ നമഃ

ഓം ഹരയെ നമഃ 10

 

ഓം ചതുര്‍ഭുജത്ത ചക്രസി ഗദ ശങ്ഖാംബുജായുധായ നമഃ

ഓം ദേവകീനന്ദനായ നമഃ

ഓം ശ്രീശായ നമഃ

ഓം നന്ദഗോപപ്രിയാത്മജായ നമഃ

ഓം യമുനാവേഗ സംഹാരിനെ നമഃ

ഓം ബലഭദ്ര പ്രിയാനുജായ നമഃ

ഓം പൂതനാജീവിത ഹരായ നമഃ

ഓം ശകടാസുരഭംജനായ നമഃ

ഓം നന്ദവ്രജജനാനന്ദിനെ നമഃ

ഓം സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹായ നമഃ 20 

 

ഓം നവനീത വിലീപ്താന്ഗായ നമഃ

ഓം നവനീതവരാഹായ നമഃ

ഓം അനഘായ നമഃ

ഓം നവനീതനടനായ നമഃ

ഓം മുചുകുംദപ്രസാദകായ നമഃ

ഓം ഷോഡശസ്ത്രീസഹസ്രേശായ നമഃ

ഓം ത്രിഭംഗി മധുരാകൃതയെ നമഃ

ഓം സുഖവാഗാമൃതാബ്ധിന്ധാവേ നമഃ

ഓം ഗോവിന്ദായ നമഃ

ഓം യോഗിനാംപതയെ നമഃ 30 

 

ഓം വത്സപാലന സഞ്ചാരിനെ നമഃ

ഓം അനന്തായ നമഃ

ഓം ധേനുകാസുരമര്‍ദനായ നമഃ

ഓം ത്രണി കര്‍ത്താ തൃണവര്‍തായ നമഃ

ഓം യമലാര്‍ജുന ഭഞ്ഞനായ നമഃ

ഓം ഉത്താല താലഭേത്രേ നമഃ

ഓം തമലാശ്യമാലാകൃതയെ നമഃ

ഓം ഗോപഗോപീശ്വരായ നമഃ

ഓം യോഗിനേ നമഃ

ഓം കോടി സൂര്യസമപ്രഭായ നമഃ 40 

 

ഓം ഇളാപതയെ നമഃ

ഓം പരസ്മൈ ജ്യോതിസേ നമഃ

ഓം യാദവേന്ദ്രായ നമഃ

ഓം യദുദ്വഹായ നമഃ

ഓം വനമാലിനെ നമഃ

ഓം പീതവാസിനേ നമഃ

ഓം പരിജാതാപഹരകായ നമഃ

ഓം ഗോവര്ധനാ ചാലോദ്ധര്ത്രേ നമഃ

ഓം ഗോപാലായ നമഃ

ഓം സര്‍വപാലകായ നമഃ 50 

www.sacredhinduism.com

 

ഓം അജായ നമഃ

ഓം നിരഞ്ജനായ നമഃ

ഓം കാമജനകായ നമഃ

ഓം കംജലോചനായ നമഃ

ഓം മദുഘ്നേ നമഃ

ഓം മഥുരാനാഥായ നമഃ

ഓം ദ്വാരകാനായകായ നമഃ

ഓം ബലിനേ നമഃ

ഓം വൃന്ദാവനാന്തസഞ്ചാരിനെ നമഃ

ഓം തുളസിധാമ ഭുഷണായ നമഃ 60 

 

ഓം സ്യമന്തക -മണിര്‍ ഹരത്രെ നമഃ

ഓം നരനാരായണാത്മകായ നമഃ

ഓം കുബ്ജാകൃഷ്ണാംബരധരായ  നമഃ

ഓം മായിനെ നമഃ

ഓം പരമപുരുഷായ നമഃ

ഓം മുഷ്ടികാസുര -ചാണൂര -മല്ല -യുദ്ധ -വിശാരദായ നമഃ

ഓം സംസാരവൈരിനെ നമഃ

ഓം കംസാരയെ നമഃ

ഓം മുരാരയെ നമഃ

ഓം നരകാന്തകായ നമഃ 70 

 

ഓം അനാദിബ്രഹ്മചാരിണേ നമഃ

ഓം കൃഷ്ണ വ്യസനകര്‍ഷകായ നമഃ

ഓം ശിശുപാല ശിരസ് ച്ചെത്രെ നമഃ

ഓം ദുര്യോധനകുലാന്തകായ നമഃ

ഓം വിദുരാക്രൂരവരദായ നമഃ

ഓം വിശ്വരൂപപ്രദര്‍ശകായ നമഃ

ഓം സത്യവാചേ നമഃ

ഓം സത്യാസങ്കല്പായ നമഃ

ഓം സത്യഭാമാരതായ നമഃ

ഓം ജയിനേ നമഃ 80

www.sacredhinduism.com

 

ഓം സുഭദ്രാപൂര്വജായ നമഃ

ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ

ഓം ഭീഷ്മ മുക്തി പ്രദായകായ നമഃ

ഓം ജഗദ്‌ ഗുരവേ നമഃ

ഓം ജഗന്നാഥായ നമഃ

ഓം വേണുനാദവിശാരദായ നമഃ

ഓം വൃഷഭാസുര വിധ്വംസിനെ നമഃ

ഓം ബാണാസുരാന്തകായ നമഃ

ഓം യുധിഷ്ഠിര പ്രതിസ്ഥത്രേ നമഃ

ഓം ബര്‍ഹി -വര്ഹ വതാംഷകായ നമഃ 90 

 

ഓം പാര്‍ത്ഥസാരഥയെ നമഃ

ഓം അവ്യക്തായ നമഃ

ഓം ഗീതാമൃത മഹോദധയെ നമഃ

ഓം കാളീയഫണിമാണിക്യരംജിത ശ്രീ പാദാംബുജായ നമഃ

ഓം ദാമോദരായ നമഃ

ഓം യജ്ഞഭോക്ത്രേ

ഓം ദാനവേന്ദ്ര -വിനാശകായ നമഃ

ഓം നാരായണായ നമഃ

ഓം പരബ്രഹ്മണേ നമഃ

ഓം പന്നഗാശനവാഹനായ നമഃ 100 

 

ഓം ജലക്രീഡാ സമാസക്ത ഗോപീവസ്ത്രപഹാരകായ നമഃ

ഓം പുണ്യശ്ലോകായ നമഃ

ഓം തീര്‍ത്ഥകാരായ നമഃ

ഓം വേദവേദ്യായ നമഃ

ഓം ദയാനിധയെ നമഃ

ഓം സര്‍വഭൂതാത്മകായ നമഃ

ഓം സര്‍വാഗ്രഹരൂപിനെ നമഃ

ഓം പരാത്പരായ നമഃ 108

| ശ്രീ കൃഷ്ണാഷ്ടോത്തര ശതനാമവലീ സമ്പൂർണം ||

ശ്രീകൃഷ്ണ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി Krishna Ashtottara Shatanamavali Malayalam Lyrics

 

Tags:
Leave a Comment

six − six =