ആയുര്‍ ദേഹി ധനം ദേഹി Ayur Dehi Dhanam Dehi Mantra Malayalam Lyrics

  • Home
  • Daily Prayers
  • ആയുര്‍ ദേഹി ധനം ദേഹി Ayur Dehi Dhanam Dehi Mantra Malayalam Lyrics
ayur-dehi-dhanam-dehi-lyrics-malayalam

ആയുര്‍ ദേഹി ധനം ദേഹി മന്ത്രം മലയാളം Ayur Dehi Dhanam Dehi Lyrics in Malayalam by sacred hinduism. പരാശക്തിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ഉള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന ആണ് ഇത്. ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുവാൻ മനസ്സിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന സദാ സമയവും ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ്. ദിവസവും ഈ പ്രാർത്ഥന ജപിക്കുന്നത് വഴി ആയുസ്സ്, ധനം, വിദ്യ നൽകി ദുര്‍ഗ്ഗ ദേവി ഭക്തനെ അനുഗ്രഹിക്കും.

ആയുര്‍ ദേഹി ധനം ദേഹി മന്ത്രം

ആയുര്‍ ദേഹി ധനം ദേഹി
വിദ്യാം ദേഹി മഹേശ്വരി
സമസ്തമഖിലം ദേഹി
ദേഹിമേ പരമേശ്വരി

www.sacredhinduism.com

ആയുര്‍ ദേഹി ധനം ദേഹി Ayur Dehi Dhanam Dehi Mantra Malayalam Lyrics

 

 

Tags:
Leave a Comment

twelve − 1 =