Shantakaram Bhujagasayanam Padmanabham

0

Shantakaram Bhujagashayanam Padmanabham Suresham
Vishwadharam Gagana Sadrsham Meghavarnam Subhangam
Lakshikantam Kamalanayanam Yogibhir Dhyana Gamyam
Vande Vishnum Bhava Bhaya Haram Sarvalokaika Natham

Shantakaram Bhujagasayanam Lyrics in Sanskrit

शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभाङ्गम् ।
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम्
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ॥

shantakaram bhujagasayanam lyrics

shantakaram bhujagasayanam

 

December 12, 2013 |

Leave a Reply

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar