Kamakshi Stotram

1

Kamakshi Stotram is the prayer of Goddess Kamakshi, a form of Goddess Tripura Sundari. The main temples of the goddess are Kamakshi Amman Temple at Kanchipuram, Tamil Nadu; and temples at Goa and Andhra Pradesh.

Kamakshi Stotram Lyrics

Kamakshi Mathar Namasthe,
Kama-dhanaika Dakshe, Sthithe Bhaktha Pakshe

Kamarikanthe, Kumari, Kala Kalasya Bharthu,
Kare Dhatha Hasthe, Kamaya Kama Pradhathri,
Kamakotistha Poojye, Giram Dehi Mahyam

Sri Chakra Madhye Vasanthim,
Bhootha Raksha Pisachadhi Dushtaan Haranthim,
Sri Kama Kotyaam Jwalanthinm,
Kama Heenai Sugamyam, Bhaje Dehi Vacham

Indradhi Maanye, Sudhanye,
Brahma Vishnwadhi Vandhye, Girrendrasya Kanye,
Maanyaan Cha Manye Thwadanyam
Manithangrim Muneendrai Bhaje Matharam Thwaam

Simhadhiroode, Namasthe Saadhu Hruth Padma Goode,
Hathaa Sesha Moode, Roodam Hara Thwam Gadham May,
Kanta Sabdham Drudam Dehi Vagvadhini Thwam

Kalyana Dathrim, Janithrim,
Kancha Pathrabha Nethraamm, Kala Nadhaa Vakthraam,
Sri Skanda Puthram Suvasthram Sacharithram
Shive Thwaam Bhaje Dehi Vaacham

Chandra Peedaam, Chathura Vadanaam, Chanchala Panga Leelaam,
Kundha Smeraam Kucha Bhara Nathaam, Kundhalodhyutha Brungaam,
Maararathe Madana Shikhinam Mamsalam Deepayanthim,
Kamakshim Thaam Kavi Kala Giraam Kalpavalleem Upase

goddess-kamakshi-stotram

March 19, 2014 |

One thought on “Kamakshi Stotram

  1. dayanand dhyani says:

    Mere prabhu mujhe mil gaye manav avtaari mein unke hirday mein ab mera vaas hai kalyan ho. alak niranjan bhay bhav bhanjan

Leave a Reply

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar