Hanumath Pancharatnam Hindi Lyrics

0

Hanumath Pancharatnam Hindi Lyrics. Hanuman Pancharatna is one of the main prayers of Lord Hanuman or Anjaneya. The benefits of Hanuman Pancharatnam stotra is that those who reads these five gems of Anjaneya will get all the happiness of life for a long time.

श्री हनुमत्पञ्चरत्नस्तोत्रम् – श्री शंकराचार्यकृतम्

वीताखिलविषयेच्छं जातानन्दाश्रुपुलकमत्यच्छम् ।
सीतापतिदूताख्यं वातात्मजमद्यभावये हृद्यम् ॥ १ ॥

तरुणारुणमुखकमलं करुणारसपूरपूरितापाङ्गम ।
सञ्जीवनमाशासे मञ्जुलमहिमानमञ्जनाभाग्यम् ॥ २ ॥

शंबरवैरिशरातिगमम्बुजदलविपुललोचानोदारम् ।
कम्बुगलमनिलदिष्टं बिम्बज्वलितोष्ठमेकमालम्बे ॥ ३ ॥

दूरीकृतसीतार्तिः प्रकटीकृतरामवैभवस्फूर्तिः ।
दारितदशमुखकीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्तिः ॥ ४ ॥

वानरनिकराध्यक्षं दानवकुलकुमुदरविकरसदृशम् ।
दीनजनावनदीक्षं पवनतपःपाकपुंजमद्राक्षम् ॥ ५ ॥

एतत् पवनसुतस्य स्तोत्रं
यः पठति पञ्चरत्नाख्यम् ।
चिरमिह निखिलान् भोगान् भुक्त्वा
श्रीरामभक्तिमान् भवति ॥ ६ ॥

hanumath-pancharatnam-hindi-lyrics

January 30, 2014 |

Leave a Reply

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar