Dhanalakshmi Stotram

0

Dhanalakshmi Stotram Lyrics in English. Dhanalakshmi Stotra is a powerful mantra of Goddess Dhana Lakshmi, the Hindu god of prosperity. Those who chant Dhanalakshmi Stotram daily will be blessed with wealth, prosperity and happiness. If you can chant the mantra daily, chant on all Fridays.

Dhanalakshmi Stotram Lyrics

Dhanadha Uvacha

1) Devi deva mupa gamya neelakandam mama priyam,
Krupaya Parvathi praha Sankaram , Karunakaram

Devyuvacha:-

2) Bruhi, vallabha saadhoonaam , daridhraanaam, kudumbinaam,
Daridhra dalanopayamanchasaiva dhana pradham

Shiva Uvacha:-

3) Poojyan Parvathi vakhya midhamaha Maheswara,
Uchitham Jagad Ambaasi thava bhoothanukampaya

4) Saseetham Sanujam Ramam SAanjaneyam Sahanugam,
Pranamya paramanandam Vakshyeham stotra muthamam

5) Dhanadham sradhaanaanaam sadhya sulabha karakam,
Yogakshema karam sathyam , sathyameva vacho mama

6) Patantha Pataayanthopi Brahmanai asthikothamai,
Dhana laabho bhaved aasu nasamethi daridhradha

7) Bhoobhavamsa bhoothyai bhakthi kalpa lathaam shubhaam,
Prarthayathaam yadhaa kaamam kamadhenuswa roopinam

8) Dhanadhe dhandhe devi, dhana seele dhayakare,
Thwam praseedha mahesaani , yadhartha prathayamyaham

9) Dharaamara priye punye dhanye dhanadha poojithe,
Sudhanam dharmike devi yajamanasya sathwaram

10) Ramye, rudhrapriye roope Ramaroope rathi priye,
Shikhi sakha mano murthi praseedha pranathe mayi

11) Aaraktha charanom bhoje, Sidhi sarvartha dhayike,
Divyambaradhare divye, divyamalanu shobhithe

12) Samastha guna sampanne , Sarva lakshana lakshithe,
Saratchandra mukhe neele , Neela neeraja lochane

13) Chanchareeka chamoo charu , sree hara kutilaalake,
Mathe bhagawathi matha, kala kanda ravamruthe

14) Haasavalokanai , divyair bhakthi chinthapaharike,
Roopa lavanya tharunya karunya guna bhaajane

15) Kwanath kankana manjeere , lasad leela karambhuje,
Rudhra prakasithe thathwe Dharmaadhaare dharalaye

16) Prayacha yajamanaya dhanam dharmaka sadhanam,
Matha sthwam may avilambena dhisaswa Jagadambike

17) Krupaya karunasagare prathidham kuru may shubhe,
Vasudhe vasudha roope vasu vasava vandhithe

18) Dhanadhe yajamanasya varadhe varadha bhava,
Brahmanyai Brahmanai poojyeparvathi shiva shankare

19) Stotram Daridrya vyadhi samanam sudhana pradham,
Sreekare Shankare sreedhe praseedha mayi kinkare

20) Parvatheesa prasadena suresa kinkareridham,
Sradhaya yea padishyanthi Patayishyathi bhakthitha

21) Sahasramayutham laksham dhana labho bhavedbhavam,
Dhanadhaya namasthubhyam nidhi padmadhipaya cha,
Bhavathu thwad pasadaanme, dhana dhanyadhi sampadha

Ithi Dhana Laksahmi sthothram sampoornam

dhanalakshmi-mantra
dhanalakshmi-stotram

March 18, 2014 |

Leave a Reply

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar