Blog

Ardhanareeswara Ashtakam Malayalam Lyrics

0
ardhanareeswara-ashtakam-malayalam-lyrics

Ardhanareeswara Ashtakam Malayalam Lyrics. അര്‍ദ്ധനാരീശ്വരാഷ്ടകം is the prayer of Lord Ardhanareeshwara, the combined form of Lord Shiva and Goddess Parvati.

അര്‍ദ്ധനാരീശ്വരാഷ്ടകം

അംഭോധര ശ്യാമള കുന്തളായൈ
തടിത്‌ പ്രഭാതാമ്ര ജടാധരായ
നിരീശ്വരായൈ നിഖിലേശ്വരായ
നമ:ശിവായ ച നമ:ശിവായ

പ്രദീപ്ത രത്നോജ്വല കുണ്ഡലായൈ
സ്ഫുരന്മഹാ പന്നഗ ഭൂഷണായ
ശിവപ്രിയായൈ ച ശിവപ്രിയായ
നമശ്ശിവായൈ ച നമ:ശിവായ

മന്ദാര മാലാ കലിനാലകായൈ
കപാല മാലാങ്കിത കന്ധരായ
ദിവ്യാംബരായൈ ച ദിഗംബരായ
നമശ്ശിവായൈ ച നമ:ശിവായ

കസ്തൂരികാ കുങ്കുമ ലേപനായൈ
ശ്‌മശാന ഭസ്മാത്ത വിലേപനായ
കൃതസ്മരായൈ വികൃതസ്മരായ
നമശ്ശിവായൈ ച നമ:ശിവായ

പദാര വിന്ദാര്‍പ്പിത ഹംസകായൈ
പദാബ്‌ജ രാജത് ഫണിനൂപുരായ
കലാമയായൈ വികലാമയായ
നമശ്ശിവായൈ ച നമ:ശിവായ

പ്രപഞ്ച സൃടൂന്മുഖ ലാസ്യകായൈ
സമസ്ത സംഹാരക താണ്ഡവായ
സമേക്ഷണയൈ വിഷമേക്ഷണായ
നമശ്ശിവായൈ ച നമ:ശിവായ

പ്രഫുല്ല നീലോല്പല ലോചനായൈ
വികാസ പങ്കേരുഹ ലോചനായ
ജഗ ജ്ജഗന്യൈ ജഗദേകപിത്രേ
നമശ്ശിവായൈ ച നമ:ശിവായ

അന്തര്‍ബര്‍ഹിശ്ചോര്‍ദ്ധ മധശ്ച മദ്ധ്യേ
പുരശ്ച പശ്ചാച്ച വിദിക്ഷ്യ ദീക്ഷ്യ
സര്‍വ്വം ഗതായൈ സകലംഗതായ
നമശ്ശിവായൈ ച നമ:ശിവായ

ഫല ശ്രുതി

അര്‍ദ്ധനാരീശ്വര സ്തോത്രം
ഉപമന്യു കൃതം ദ്വിതം
യ:പഠേത് ശൃണുയാദ്വാപി
ശിവലോകേ മഹീയതേ.

ardhanareeswara-ashtakam-malayalam-lyrics

February 19, 2014 |

Navagraha Stotram Hindi Lyrics

2
navagraha-stotram-hindi-lyrics

Navagraha Stotram Hindi Lyrics नवग्रहस्तोत्रम् is the prayer of Navgrahas composed by Sage Vyasa. Navagraha stuti, the mantra for Nine Planets starts with prayer to Surya, Japa Kusumasankasham.

नवग्रहस्तोत्रम्

जपाकुसुमसंकाशं काश्र्यपेयं महाद्युतिम् ।
तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोsस्ति दिवाकरम् ॥१॥

दधिशङ्‍कतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवम् ।
नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम् ॥२॥

धरणीगर्भसंभूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम् ।
कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम् ॥३॥

प्रियङ्गुकुलिकाश्र्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधम् ।
सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॥४॥

देवानां च ऋषीणां च गुरूं काञ्चनसंनिभम् ।
बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम् ॥५॥

हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरूम् ।
सर्वशास्त्रप्रवक्तरं भार्गवं प्रणमाम्यहम् ॥६॥

निलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम् ।
छायामार्तणडसम्भूतं तं नमामि शनैश्र्वरम् ॥७॥

अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनम् ।
सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम् ॥८॥

पलाशपुष्पसंकाशं तारकाग्रहमस्तकम् ।
रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् ॥९॥

इति व्यासमुखोद् गीतं य: पठेत् सुसमाहित: ।
दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति ॥१०॥

नानारीनृपाणां च भवेद्दु:स्वप्ननाशनम् ।
ऐश्वर्यमतुलं तेषामारोग्यं पुष्टिवर्धनम् ॥११॥

ग्रहनक्षत्रजा: पीडास्तस्कराग्नसमुद्भवा: ।
ता: सर्वा: प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशय: ॥१२॥

॥ इति व्यासविरचितं नवग्रहस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

navagraha-stotram-hindi-lyrics

February 10, 2014 |

Pradosha Ashtakam Hindi Lyrics

0
pradosha-ashtakam-hindi-lyrics

Pradosha Ashtakam Hindi Lyrics. प्रदोषस्तोत्राष्टकम् also known as Pradosha stotram is the prayer of Lord Shiva chanted during Pradosham vrat or Pradosha Shiva Puja. Below is the Hindi Lyrics of Pradoshashtakam.

प्रदोषस्तोत्राष्टकम्

सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारम ब्रवीम्युपनिषद्ध दयं ब्रवीमि ।
संसारमुल्बणमसारमवाप्य जंतो: सारोयमीश्‍वरपदांबुरुहस्य सेवा ॥१॥

ये नार्चयंति गिरिशं समये प्रदोषे ये नार्चितं शिवमपि प्रणमंति चान्ये ।
एतत्कथां श्रुति पुटैर्न पिबंति मूढा: ते जन्मजन्मसु भवंति नरा दरिद्रा: ॥२॥

ये वै प्रदोषसमये परमेश्‍वरस्य कुर्वंत्यनन्यमनसोंघ्रिसरोजपूजाम् ।
नित्यं प्रवृद्धधन धान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसंपदधिकास्त इहैव लोके ॥३॥

कैलास शैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितर‍नपीठे ।
नृत्यं विधातुमभिवांछति शूलपाणौ देव: प्रदोषसमये न भजंति सर्वे ॥४॥

वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधतपद्मजस्तालोन्निद्रकरो रमा भगवतीगेयप्रयोगान्विता ।
विष्णु: सांद्रमृदंगवादनपटुर्देवा: समंतास्थिता: सेवन्ते तमनु प्रदोषसमये देवं मृडानीपतिम् ॥५॥

गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्‍च ।
येऽन्ये त्रिलोकनिलया: सहभूतवर्गा: प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्था ॥६॥

अत: प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्या: ।
तस्मिन्महेशेन विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदंति सुराधिनाथा: ॥७॥

एष ते तनय: पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तम: ।
प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्यै: सुकर्मभि: ॥८॥

अतो दारिद्र्यमापन्नपुत्रस्ते द्विजभामिनि ।
तद्दोष परिहारार्थं शरणं यातु शंकरम् ॥९॥

॥ इति श्रीस्कंदपुराणे प्रदोषस्तोत्राष्टकं सम्पूर्णम् ॥

pradosha-ashtakam-hindi-lyrics

February 9, 2014 |

Devi Ashtakam Hindi Lyrics

0
devi-ashtakam-hindi-lyrics

Devi Ashtakam Hindi Lyrics. Devi Ashtakam is addressed to the Mother Goddess, who is Mahadevi, Mahashakti, and Goddess Bhavani. Deviashtakam stotra was composed by Yogananda. The devotees who worship Goddess Shakti by praying Devi Ashtakam will attain happiness and bliss.

देव्यष्टकम्

महादेवीं महाशक्तिं भवानीं भववल्लभाम्।
भवार्तिभञ्जनकरीं वन्दे त्वां लोकमातरम् ॥१॥

भक्तिप्रियां भक्तिगम्यां भक्तानां कीर्तिवधिकाम् ।
भवप्रियां सतीं देवीं वन्दे त्वां भक्तवत्सलाम् ॥२॥

अन्नपूर्णा सदापूर्णा पार्वतीं पर्वपूजिताम् ।
महेश्वरीं वृषारुढां वन्दे त्वां परमेश्वरीम् ॥३॥

कालरात्रिं महारात्रिं मोहरात्रिं जनेश्वरीम् ।
शिवकान्तां शम्भुशक्तिं वन्दे त्वां जननीमुमाम् ॥४॥

जगत्कत्रीं जगद्धात्रीं जगत्संहारकारिणीम् ।
मुनिभि: संस्तुतां भद्रां वन्दे त्वां मोक्षदायिनीम् ॥५॥

देवदु:खहरामम्बां सदा देवसहायकाम् ।
मुनिदेवै: सदा सेव्यां वन्दे त्वां देवपूजिताम् ॥६॥

त्रिनेत्रां शंकरीं गौरीं भगमोक्षप्रदां शिवाम् ।
महामायां जगद्वजां वन्दे त्वां जगदीश्वरीम् ॥७॥

शरणागतजीवानां सर्वदु:खविनाशिनीम् ।
सुखसम्पत्करीं नित्यां वन्दे त्वां प्रकृतिं पराम् ॥८॥

देव्यष्टकमिदं पुण्यं योगानन्देन निर्मितम् ।
य: पठेद्भक्तिभावेन लभते स परं सुखम् ॥९॥

devi-ashtakam-hindi-lyrics

February 7, 2014 |

Surya Gayatri Mantra Hindi Lyrics

0
surya-gayatri-mantra-hindi-lyrics

Surya Gayatri Mantra Hindi Lyrics. Also known as Aditya Gayatri, this is the prayer addressed to the Sun God. Lord Surya is the provider of health and wealth, hence worshiping Lord Surya by chanting Surya Gayatri mantra daily will help to obtain the energy and health, which reluctantly leads to money and prosperity.

सूर्य गायत्री मंत्र

ऊँ आदित्याय विदमहे
दिवाकराय धीमहि
तन्न: सूर्य: प्रचोदयात

surya-gayatri-mantra-hindi-lyrics

February 6, 2014 |

Mantra to Get Pregnant Hindi Lyrics

1
garbarakshambigai-mantra-pregnancy-hindi-lyrics

Mantra to Get Pregnant Hindi Lyrics. Garbarakshambigai mantra is best for couples to get pregnant and conceive a baby. The pregnancy mantra also helps with infertility problems and safe delivery.

ओम गर्भरकक्षांम्बिकाय़ै च विद्महे,
मंगल देवतायै च धीमहि,
तन्नौ देवी प्रचोतयात्।

Couples need to chant the mantra at least 21 times a day after bath. Goddess Garbarakshagi of Thirukarugavur Temple, 20 km south east of Kumbakonam in Tamilnadu. Goddess Parvati here is worshiped as the Mother Who Protects the Womb.

garbarakshambigai-mantra-pregnancy-hindi-lyrics

 

Pregnancy Mantra Lyrics in English

February 5, 2014 |

Harivarasanam Viswamohanam Malayalam Lyrics

0
harivarasanam-viswamohanam-malayalam-lyrics

Harivarasanam Viswamohanam Malayalam Lyrics. ഹരിവരാസനം വിശ്വമോഹനം is a popular prayer of Lord Ayyappan of Sabarimala Ayyappa Temple in Kerala. Harivarasanam stotra is also known as Hariharasutha Ashtakam. Harivarasanam was written by Kambangudi Kulathur Srinivasa Iyer and the prayer is recited daily at Sabarimala Temple before closing the temple doors every night. Swami Vimochanananda sang this prayer for the first time at Sabarimala Ayyappan Temple. Below is the lyrics of Harivarasanam Viswamohanam in Malayalam language.

ഹരിവരാസനം വിശ്വമോഹനം
ഹരിദധീശ്വരം ആരാധ്യപാദുകം
അരിവിമര്‍ദ്ദനം നിത്യ നര്‍ത്തനം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ

ശരണ കീര്‍ത്തനം ശക്തമാനസം
ഭരണലോലുപം നര്‍ത്തനാലസം
അരുണഭാസുരം ഭൂതനായകം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ

പ്രണയസത്യകം പ്രാണനായകം
പ്രണതകല്പകം സുപ്രഭാഞ്ചിതം
പ്രണവ മന്ദിരം കീര്‍ത്തനപ്രിയം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ

തുരഗവാഹനം സുന്ദരാനനം
വരഗദായുധം ദേവവര്‍ണ്ണിതം
ഗുരുകൃപാകരം കീര്‍ത്തനപ്രിയം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ

ത്രിഭുവനാര്‍ച്ചിതം ദേവതാത്മകം
ത്രിനയനം പ്രഭും ദിവ്യദേശികം
ത്രിദശപൂജിതം ചിന്തിതപ്രദം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ

ഭവഭയാവഹം ഭാവുകാവഹം
ഭുവനമോഹനം ഭൂതിഭൂഷണം
ധവളവാഹനം ദിവ്യവാരണം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ

കളമൃദുസ്മിതം സുന്ദരാനനം
കളഭകോമളം ഗാത്രമോഹനം
കളഭകേസരി വാജിവാഹനം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ

ശ്രുതി ജനപ്രിയം ചിന്തിതപ്രദം
ശ്രുതിവിഭൂഷണം സാധുജീവനം
ശ്രുതിമനോഹരം ഗീതലാലസം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ

ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ…..

ayyappa-harivarasanam-malayalam

harivarasanam-viswamohanam-malayalam-lyrics

February 4, 2014 |

Hanuman Ashtothram Tamil Lyrics

1
hanuman-ashtothram-tamil-lyrics

Hanuman Ashtothram Tamil Lyrics is the 108 Names of Anjaneya. Below is the Tamil lyrics of Hanuman Ashtottara 108 Namavali. Devotees praying the 108 Names of Anjaneya or Hanuman will be blessed with knowledge, better confidence, and will be relieved of all fear and diseases.

ஹனுமான் அஷ்டோத்ர சத நாமாவளி

ஓம் ஶ்ரீ ஆஞ்ஜனேயாய நம:
ஓம் மஹாவீராய நம:
ஓம் ஹனுமதே நம:
ஓம் ஸீதாதேவி முத்ராப்ரதாய காய நம:
ஓம் மாருதாத்மஜாய நம:
ஓம் தத்த்வஜ்ஞான ப்ரதாய நம:
ஓம் அஶொகவனிகாச் சேத்ரே நம:
ஓம் ஸர்வபந்த விமோக்த்ரே நம:
ஓம் ரக்ஷோ வித்வம்ஸகாரகாயநம:
ஓம் பரவித்வப நம: 10

ஓம் பரஶௌர்ய வினாஶனாய நம:
ஓம் பரமம்த்ர னிராகர்த்ரே நம:
ஓம் பரமந்த்ர ப்ரபேவகாய நம:
ஓம் ஸர்வக்ரஹ வினாஶினே நம:
ஓம் பீமஸேன ஸஹாயக்றுதே நம:
ஓம் ஸர்வதுஃக ஹராய நம:
ஓம் ஸர்வலோக சாரிணே நம:
ஓம் மனோஜவாய நம:
ஓம் பாரிஜாத த்றுமமூலஸ்தாய நம:
ஓம் ஸர்வமந்த்ர ஸ்வரூபவதே நம: 20

ஓம் ஸர்வயம்த்ராத்மகாய நம:
ஓம் ஸர்வதந்த்ர ஸ்வரூபிணே நம:
ஓம் கபீஶ்வராய நம:
ஓம் மஹாகாயாய நம:
ஓம் ஸர்வரோகஹராய நம:
ஓம் ப்ரபவே நம:
ஓம் பலஸித்திகராய நம:
ஓம் ஸர்வ வித்யாஸம்பத்ர்ப வாயகாய நம:
ஓம் கபிஸேனா னாயகாய நம:
ஓம் பவிஷ்யச்சது ரானனாய நம: 30

ஓம் கூமார ப்ரஹ்மசாரிணே நம:
ஓம் ரத்னகுன்டல தீப்திமதே நம:
ஓம் சஞ்சல த்வால ஸன்னத்தலம்பமான ஶிகோஜ்வலாய நம:
ஓம் கம்த்ர்வ வித்யாதத்வஜ்ஞாய நம:
ஓம் மஹாபலபராக்ரமாய நம:
ஓம் காராக்றுஹ விமோக்த்ரே நம:
ஓம் ஶ்றுங்கல பம்த விமோசகாய நம:
ஓம் ஸாகரோத்தாரகாய நம:
ஓம் ப்ராஜ்ஞாய நம:
ஓம் ராமதூதாய நம: 40

ஓம் ப்ரதாபவதே நம:
ஓம் வானராய நம:
ஓம் கேஸரிஸுதாய நம:
ஓம் ஸீதாஶோக னிவாரணாய நம:
ஓம் அஞ்ஜனா கர்பஸம்புதாய நம:
ஓம் பாலர்க ஸத்றுஶானனாய நம:
ஓம் விபீஷண ப்ரியகராய நம:
ஓம் தஶக்ரீவ குலாம்தகாய நம:
ஓம் லக்ஷ்மண ப்ராணதாத்ரே நம:
ஓம் வஜ்ரகாயாய நம: 50

ஓம் மஹாத்யுதயே நம:
ஓம் சிரஞ்ஜீவினே நம:
ஓம் ராமபக்தாய நம:
ஓம் த்தெத்யகார்ய விகாதகாய நம:
ஓம் அக்ஷஹம்த்ரே நம:
ஓம் காஞ்சனாபாய நம:
ஓம் பஞ்சவக்த்ராய நம:
ஓம் மஹாதபஸே நம:
ஓம் லங்கிணேபம்ஜனாய நம:
ஓம் கம்தமாதன ஶ்தெல நம: 60

ஓம் லங்காபுர விதாஹகாய நம:
ஓம் ஸுக்ரீவ ஸசிவாய நம:
ஓம் தீராய நம:
ஓம் ஶூராய நம:
ஓம் த்தெத்யகுலாம்தகாய நம:
ஓம் ஸுரார்சிதாய நம:
ஓம் மஹாதேஜஸே நம:
ஓம் ராம சூடாமணி ப்ரதாய காமரூபிவே நம:
ஓம் ஶ்ரீ பிங்களாக்ஷாய நம:
ஓம் னார்தி ம்தே னாக நம: 70

ஓம் கபலீக்றுத மார்தாம்டமம்டலாய நம:
ஓம் கபலீக்றுத மார்தாம்ட நம:
ஓம் விஜிதேந்த்ரியாய நம:
ஓம் ராமஸுக்ரீவ ஸம்தாத்ரே நம:
ஓம் மஹாராவண மர்தனாய நம:
ஓம் ஸ்படிகா பாய நம:
ஓம் வாக தீஶாய நம:
ஓம் னவ வ்யாக்றுதி பம்டிதாய நம:
ஓம் சதுர்பாஹவே நம:
ஓம் தீனபந்தவே நம: 80

ஓம் மஹத்மனே நம:
ஓம் பக்த வத்ஸலாய நம:
ஓம் ஸஞ்ஜீவன னகா ஹர்த்ரே நம:
ஓம் ஶுசயே நம:
ஓம் வாக்மினே நம:
ஓம் த்றுடவ்ரதாய நம:
ஓம் காலனேமி ப்ரமதனாய நம:
ஓம் ஹரிமர்கட மர்கடாயநம:
ஓம் தாந்தாய நம:
ஓம் ஶாந்தாய நம: 90

ஓம் ப்ரஸன்னாத்மனே நம:
ஓம் ஶதகண்ட மதாவஹ்றுதேநம:
ஓம் யோகினே நம:
ஓம் ராமகதாலோலாய நம:
ஓம் ஸீதான்வேஷண பம்டிதாய நம:
ஓம் வஜ்ர னகாய நம:
ஓம் ருத்ரவீர்ய ஸமுத்பவாய நம:
ஓம் இந்த்ர ஜித்ப்ர்ரஹிதா மோகப்ரஹ்மஸ்த்ர வினிவார காய நம:
ஓம் பார்த த்வஜாக்ர ஸம்வாஸினே நம:
ஓம் ஶரபஞ்ஜர பேதகாய நம: 100

ஓம் பராக்ரம சாலி நம:
ஓம் ராம பக்த ஹனுமான் நம:
ஓம் யோக அஞ்சநேயய நம:
ஓம் வீர அஞ்சநேயய நம:
ஓம் தஶபாஹவே நம:
ஓம் லோகபூஜ்யாய நம:
ஓம் ஜாம் வத்ப்ர தி வர்தனாய நம:
ஓம் ஸீத ஸவேத ஶ்ரீராமபாத ஸேவா துரம்தராய நம: 108

hanuman-ashtothram-tamil-lyrics

February 4, 2014 |

Shani Gayatri Mantra

0
shani-gayatri-mantra-shanaischaraya

Shani Gayatri Mantra is the Gayathri mantram of Lord Shani, one of the powerful Navagraha planets in Hinduism. Praying to Shanidev by chanting Shani Gayatri Mantra will help to nullify the negative effects of Shani in horoscope.

Shani Gayatri Mantra

Om Shanaischaraya Vidmahe
Sooryaputraya Dhimahi
Tanno Manda Prachodayat

shani-gayatri-mantra-shanaischaraya

February 1, 2014 |

Hanumath Pancharatnam Hindi Lyrics

0
hanumath-pancharatnam-hindi-lyrics

Hanumath Pancharatnam Hindi Lyrics. Hanuman Pancharatna is one of the main prayers of Lord Hanuman or Anjaneya. The benefits of Hanuman Pancharatnam stotra is that those who reads these five gems of Anjaneya will get all the happiness of life for a long time.

श्री हनुमत्पञ्चरत्नस्तोत्रम् – श्री शंकराचार्यकृतम्

वीताखिलविषयेच्छं जातानन्दाश्रुपुलकमत्यच्छम् ।
सीतापतिदूताख्यं वातात्मजमद्यभावये हृद्यम् ॥ १ ॥

तरुणारुणमुखकमलं करुणारसपूरपूरितापाङ्गम ।
सञ्जीवनमाशासे मञ्जुलमहिमानमञ्जनाभाग्यम् ॥ २ ॥

शंबरवैरिशरातिगमम्बुजदलविपुललोचानोदारम् ।
कम्बुगलमनिलदिष्टं बिम्बज्वलितोष्ठमेकमालम्बे ॥ ३ ॥

दूरीकृतसीतार्तिः प्रकटीकृतरामवैभवस्फूर्तिः ।
दारितदशमुखकीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्तिः ॥ ४ ॥

वानरनिकराध्यक्षं दानवकुलकुमुदरविकरसदृशम् ।
दीनजनावनदीक्षं पवनतपःपाकपुंजमद्राक्षम् ॥ ५ ॥

एतत् पवनसुतस्य स्तोत्रं
यः पठति पञ्चरत्नाख्यम् ।
चिरमिह निखिलान् भोगान् भुक्त्वा
श्रीरामभक्तिमान् भवति ॥ ६ ॥

hanumath-pancharatnam-hindi-lyrics

January 30, 2014 |
Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar