Blog

Dakshinamurthy Ashtakam Telugu Lyrics

0
dakshinamurthy-ashtakam-telugu-lyrics

Dakshinamurthy Ashtakam Lyrics in Telugu. Dakshinamurti Astakam was composed by Guru Adi Sankaracharya. This is a great mantra of Lord Dakshinamurthy (Jnana Dakshinamurti) and is regarded as a summary of all those philosophies that Guru Sankara tries to teach his disciples.

దక్షిణామూర్త్యష్టకం

విశ్వం దర్పణదృశ్యమాననగరీతుల్యం నిజాంతర్గతం
పశ్యన్నాత్మని మాయయా బహిరివోద్భూతం యథా నిద్రయా
యః సాక్షాత్కురుతే ప్రబోధసమయే స్వాత్మానమేవాద్వయం
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || ౧ ||

బీజస్యాంతరివాంకురో జగదిదం ప్రాఙ్నిర్వికల్పం పునః
మాయాకల్పితదేశకాలకలనావైచిత్ర్యచిత్రీకృతమ్
మాయావీవ విజృంభయత్యపి మహాయోగీవ యః స్వేచ్ఛయా
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || ౨ ||

యస్యైవ స్ఫురణం సదాత్మకమసత్కల్పార్థగం భాసతే
సాక్షాత్తత్త్వమసీతి వేదవచసా యో బోధయత్యాశ్రితాన్
యత్సాక్షాత్కరణాద్భవేన్న పునరావృత్తిర్భవాంభోనిధౌ
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || ౩ ||

నానాచ్ఛిద్రఘటోదరస్థితమహాదీపప్రభాభాస్వరం
జ్ఞానం యస్య తు చక్షురాదికరణద్వారా బహిః స్పందతే
జానామీతి తమేవ భాంతమనుభాత్యేతత్సమస్తం జగత్
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || ౪ ||

దేహం ప్రాణమపీంద్రియాణ్యపి చలాం బుద్ధిం చ శూన్యం విదుః
స్త్రీబాలాంధజడోపమాస్త్వహమితి భ్రాంతా భృశం వాదినః
మాయాశక్తివిలాసకల్పితమహావ్యామోహసంహారిణే
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || ౫ ||

రాహుగ్రస్తదివాకరేందుసదృశో మాయాసమాచ్ఛాదనాత్
సన్మాత్రః కరణోపసంహరణతో యోzభూత్సుషుప్తః పుమాన్
ప్రాగస్వాప్సమితి ప్రబోధసమయే యః ప్రత్యభిజ్ఞాయతే
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || ౬ ||

బాల్యాదిష్వపి జాగ్రదాదిషు తథా సర్వాస్వవస్థాస్వపి
వ్యావృత్తాస్వనువర్తమానమహమిత్యంతః స్ఫురంతం సదా
స్వాత్మానం ప్రకటీకరోతి భజతాం యో ముద్రయా భద్రయా
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || ౭ ||

విశ్వం పశ్యతి కార్యకారణతయా స్వస్వామిసంబంధతః
శిష్యాచార్యతయా తథైవ పితృపుత్రాద్యాత్మనా భేదతః
స్వప్నే జాగ్రతి వా య ఏష పురుషో మాయాపరిభ్రామితః
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || ౮ ||

భూరంభాంస్యనలోzనిలోzంబరమహర్నాథో హిమాంశుః పుమాన్
ఇత్యాభాతి చరాచరాత్మకమిదం యస్యైవ మూర్త్యష్టకమ్
నాన్యత్కించన విద్యతే విమృశతాం యస్మాత్పరస్మాద్విభోః
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || ౯ ||

సర్వాత్మత్వమితి స్ఫుటీకృతమిదం యస్మాదముష్మింస్తవే
తేనాస్య శ్రవణాత్తదర్థమననాద్ధ్యానాచ్చ సంకీర్తనాత్
సర్వాత్మత్వమహావిభూతిసహితం స్యాదీశ్వరత్వం స్వతః
సిద్ధ్యేత్తత్పునరష్టధా పరిణతం చైశ్వర్యమవ్యాహతమ్ || ౧౦ ||

dakshinamurthy-ashtakam-telugu-lyrics

 

December 13, 2014 |

Dakshinamurthy Stotram Hindi Lyrics

0
dakshinamurthy-stotram-hindi-lyrics

Dakshinamurthy Stotram Hindi Lyrics दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम् is the prayer addressed to Lord Dakshinamurthy, a form of Lord Shiva as the Supreme God of Knowledge. Dakshinamurthy Stotram was written by Adi Shankaracharya and starts with the lyrics Vishwam Darpana Drishyamana  Nagari Tulyam Nija Antargatam.

दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम्

ध्यानम्

मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्मतत्त्वं युवानं
वर्षिष्ठांते वसद् ऋषिगणौः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः ।
आचार्येन्द्रं करकलित चिन्मुद्रमानंदमूर्तिं
स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे ॥

स्तोत्रम्

विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतं
पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया ।
यः साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥१॥

बीजस्याऽन्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्गनिर्विकल्पं पुनः
मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् ।
मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥२॥

यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते
साक्षात्तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् ।
यत्साक्षात्करणाद्भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥३॥

नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभा भास्वरं
ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा वहिः स्पन्दते ।
जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्तं जगत्
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥४॥

देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः
स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः ।
मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणो
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥५॥

राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात्
सन्मात्रः करणोपसंहरणतो योऽभूत्सुषुप्तः पुमान् ।
प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥६॥

बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्थास्वपि
व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा ।
स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रयाभद्रया
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥७॥

विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामिसम्बन्धतः
शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः ।
स्वप्ने जाग्रति वा य एष पुरुषो मायापरिभ्रामितः
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥८॥

भूरम्भांस्यनलोऽनिलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांशु पुमान्
इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम्
नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात्परस्माद्विभोः
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥९॥

सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे
तेनास्य श्रवणात्तदर्थमननाद्ध्यानाच्च संकीर्तनात् ।
सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः
सिद्ध्येत्तत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् ॥१०॥

dakshinamurthy-stotram-hindi-lyrics

 

June 3, 2014 |

Goddess Annapurna Ashtakam Lyrics

3
goddess-annapurna-ashtakam

Annapurna Ashtakam Lyrics starts with Nithyaananda Kari, Varaa Abhya Karee is the prayer of Goddess Annapoorna, the Hindu god of food and nourishment. Goddess Annapoorneshwari is an avatar of Parvati, and is regarded as the Goddess of the city of Kashi; now known as Varanasi, in Uttar Pradesh, India.

Goddess Annapurna Ashtakam Lyrics

1) Nithyaananda Kari, Varaa Abhya Karee,Soundarya Rathnaakaree,
Neerdhoothakila Ghora Pavaanakaree,Prathyaksha Maheswaree,
Praaleyachala Vamsa Pavavakaree, Kasi Puraadheeswaree,
Bhikshaam Dehi, Krupaa Valambana Karee, Mathaa Annapurneswaree

Meaning: O Mother Annapurna, ever bestowing happiness, granting boons and dispelling fear, Ocean of Beauty who bestows purity on devotees destroying all their terrible sins, Thou art verily the Great Goddess who purified the dynasty of the Himālayas, Presiding Deity of
the city of Kashi, O renderer of the support of compassion, grant me alms !

2) Naana Rathna Vichitra Bhooshana Karee,Hemaambaradambaree,
Mukthaa Haara Vidamba Maana Vilasa, Dwakshoja Kumbaan Tharee,
Kasmeera Garu Vasithaa Ruchi Karee, Kasi puraadheeswaree,
Bhikshaam Dehi, Krupaa Valambana Karee, Mathaa Annapoorneshwari

O Mother Annapurna, bedecked with beautiful ornaments made of various gems, who takes pleasure in wearing golden garments, whose chest is replendent with a dangling necklace of pearls, whose beauty is enhanced with the fragrance of the rare aloeswood tree that grows in Kashmir, Presiding Deity of the city of Kāshī, O renderer of the support of compassion, grant me alms !

3) Yogaanandakaree Ripu Kshyakaree, Dharmaika Nishtaakaree,
Chandrarkaanala Bhasa Maana Laharee, Trilokya Rakshaa Karee,
Sarvaiswarya Karee, Tapah Phala Karee Kasi Puraadheeswaree,
Bhikshaam Dehi, Krupaa Valambana Karee, Mathaa Annapurneswaree

O Mother Annapurna, who bestows the bliss of union with Her, destroyer of enemies, inspirer of devout steadfastness toward the goal of righteousness, whose refulgence resembles the light waves of the sun, moon and fire, Protectress of the universe who grants absolute self-mastery and fulfils all desires, Presiding Deity of the city of Kāshī, O
renderer of the support of compassion, grant me alms !

4) Kailaasaachala Kandharaa Laya Karee, Gowree, Umaa Sankaree,
Kaumaree Nigamartha Gochara Karee, Omkara Beejaksharee,
Moksha Dwaara Kavata Patana Karee, Kasi puraadheeswaree,
Bhikshaam Dehi, Krupaa Valambana Karee, Mathaa Annapurneswaree

O Mother Annapurna, resident of the caves of the Kailāsa mountain, fair-complexioned Consort of Śaïkara, who practised terrible austerities, eternally youthful, who gives insight into the meaning of the Vedas, who is the essence of the syllable ‘Om’, who throws open the door to liberation, Presiding Deity of the city of Kāshī, O renderer of the support of compassion, grant me alms !

5) Drusyaa drusya vibhoothi pavana karee, Brhamaanda bhando dharee,
Leelaa nataka suthra kelana karee, Vijnana deepham kuree,
Sree viswesa manah pramodhana karee, Kasi puraadheeswaree,
Bhikshaam dehi, krupaa valambana karee, Mathaa Annapurneswaree

O Mother Annapurna, who supports and pervades all that is visible and invisible, who contains the entire cosmos within Her womb, who playfully pulls the strings of the sportive drama that is the world, who lights the lamp of wisdom, who delights the heart of the Lord of the Universe, Presiding Deity of the city of Kāshī, O renderer of the support of compassion, grant me alms !

6) Aadhi Kshaantha Samastha Varna Nakaree, Shambhu Priye Shaankaree,
Kasmeerey Tripureswaree Trinayana, Visweswaree Sridharee
Swarga Dwaara Kavata paatanakari, Kasi Puraadheeswaree,
Bhikshaam Dehi, Krupaa Valambana Karee, Mathaa Annapurneswaree

O Mother Annapurna, Creator of all letters of the alphabet (viz. creator of all names and all forms), cause of the three acts of Śiva (viz. creation, preservation and dissolution), saffron colored, Queen of the three worlds whose power manifests as the power to will, act and know, who is ever creating and is also the night of dissolution, who throws open the gates of heaven, Presiding Deity of the city of Kāshī, O renderer of the support of compassion, grant me alms !

7) Oorvee Sarva Jayeswaree Jayakari, Maatha krupaa sagaree,
Naree Neelasamaana Khunthaladhari, Nityanna Daaneswaree
Saakshaan Mokshakaree, Sahda Subhakaree, Kasi Puraadheeswaree,
Bhikshaam Dehi, Krupaa Valambana Karee, Mathaa Annapurneswaree

Meaning: O Mother Annapurna, who is Mother Earth, Governess of all beings, Divine Mother who grants bountiful nourishment and sustenance, whose dark tresses are arranged in braids, who ever nourishes, verily the great Deliverer and bestower of eternal welfare, Presiding Deity of the city of Kashi, O renderer of the support of compassion, grant me alms!

8) Devee sarva vichitra rathna rachithaa, Dakshayanee sundaree,
Vama swadu payodhara priyakaree, Sownhagya maaheswaree,
Bhakthaabhishtakaree, sadaa shubhakaree, Kasi puraadheeswaree,
Bhikshaam dehi, krupaa valambana karee, Mathaa Annapurneswaree

O Mother Annapurna, adorned with various wonderful and dazzling gems, daughter of Dakùa, Most Beautiful One, holding a vessel full of delicious porridge in her left hand, the Great Goddess who grants love and fortune, fulfiller of Her devotees’ desires and bestower of eternal auspiciousness, Presiding Deity of the city of Kāshī, O renderer of the support of compassion, grant me alms !

9) Chandrakaanala Koti Koti Sadrusaa, Chandramsu bhimbaan dharee,
Chandrakaagni Samaana Kunthala Dharee, Chandrarka varneshwaree,
Maala Pustaka Pasasanku Sadharee, Kasi Puraadheeswaree,
Bhikshaam Dehi, Krupaa Valambana Karee, Mathaa Annapurneswaree

O Mother Annapurna, who shines with the splendor of millions and millions of moons, suns and fires, whose lips are lustrous like moonbeams and red as the bimba fruit, whose ear-rings are as bright as the moon, sun and fire, who is resplendent like the moon and the sun, who bears in Her hands a rosary, the scriptures, a noose and a goad, Presiding Deity of the city of Kāshī, O renderer of the support of compassion, grant me alms !

goddess-annapurna-ashtakam

April 6, 2014 |

Mahalakshmi Ashtakam Malayalam Lyrics

0
mahalakshmi-ashtakam-malayalam

Mahalakshmi Ashtakam Malayalam Lyrics. മഹാലക്ഷ്മ്യഷ്ടകം is the prayer of Goddess Mahalakshmi Devi starting with lyrics Namastestu Mahamaye Sripithe Surapujite.

മഹാലക്ഷ്മ്യഷ്ടകം

നമസ്തേസ്തു മഹാമായേ
ശ്രീപീഠേ സുരപൂജിതേ
ശംഖ ചക്ര ഗദാ ഹസ്തേ
മഹാലക്ഷ്മീ നമോസ്തുതേ

നമസ്തേ ഗരുഡാരൂഢേ
കോലാസുര ഭയങ്കരീ
സര്‍വ്വപാപഹരേ ദേവീ
മഹാലക്ഷ്മീ നമോസ്തുതേ

സര്‍വ്വജ്ഞേ സര്‍വ്വവരദേ
സര്‍വ്വദുഷ്ട ഭയങ്കരീ
സര്‍വ്വദുഃഖഹരേ ദേവി
മഹാലക്ഷ്മീ നമോസ്തുതേ

സിദ്ധിബുദ്ധിപ്രദേ ദേവീ
ഭുക്തിമുക്തിപ്രദായിനീ
മന്ത്രമൂര്‍ത്തേ സദാദേവീ
മഹാലക്ഷ്മീ നമോസ്തുതേ

ആദ്യന്തരഹിതേ ദേവീ
ആദിശക്തി മഹേശ്വരീ
യോഗജേ യോഗസംഭൂതേ
മഹാലക്ഷ്മീ നമോസ്തുതേ

സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മ മഹാരൌദ്രേ
മഹാശക്തി മഹോദരേ
മഹാപാപഹരേ ദേവീ
മഹാലക്ഷ്മീ നമോസ്തുതേ

പത്മാസനസ്ഥിതേ ദേവി
പരബ്രഹ്മസ്വരൂപിണീ
പരമേശീ ജഗന്മാതാ
മഹാലക്ഷ്മീ നമോസ്തുതേ

ശ്വേതാംബരധരേ ദേവീ
നാനാലങ്കാരഭൂഷിതേ
ജഗസ്ഥിതേ ജഗന്മാതാ
മഹാലക്ഷ്മീ നമോസ്തുതേ

ഫലം

മഹാലക്ഷ്മ്യഷ്ടകം സ്ത്രോത്രം യ: പഠേല് ഭക്തിമാന്നരാ:
സര്‍വ സിദ്ധിമവാപ്നോതി രാജ്യം പ്രാപ്നോതിസര്‍വദാ
ഏകകാലേ പഠേന്നിത്യം മഹാപാപവിനാശം
ദ്വികാലം യ: പഠേന്നിത്യം ധനധ്യാനസമന്വിതം
ത്രികാലം യ: പഠേന്നിത്യം മഹാശത്രുവിനാശനം
മഹാലക്ഷ്മിര്ഭവേന്നിത്യം പ്രസന്നാ വരദാശുഭാ

mahalakshmi-ashtakam-malayalam

April 4, 2014 |

Dakshinamurthy Ashtakam Tamil Lyrics

0
dakshinamurthy-ashtakam-tamil-lyrics

Dakshinamurthy Ashtakam Tamil Lyrics is the stotra of Jnana Dakshinamurti form of Lord Shiva. ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்ரம் starts with the lyrics Vishwam Darpana Drishyamana.

ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்ரம்

1) விஸ்வம் தர்பண த்ருஷ்யமான நகரீ துல்யம் நிஜாந்தர்கதம்
பஷ்யன்னாத்மனி மாயயா பஹிரிவோத்பூதம் யதா நித்ரயயா
ய:ஸாக்ஷாத்குருதே ப்ரபோதசமையே ச்வாத்மான மேவாத்வயம்
தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம் ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே

2) பீஜஸ்யாந்த ரிவாங்குரோ ஜகதிதம் பிராங் நிர்விகல்பம் புன:
மாயா கல்பித தேஷகாலகலனா வைசித்ர்ய சித்ரீக்ருதம்
மாயாவீவ விஜ்ரும்பயத்யபி மஹா யோகீவ ய: ச்வேச்சயா
தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம் ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே

3) யச்யைவ ச்புரணம் சதாத்மக மசத் கல்பார்தகம் பாஸதே
சாக்ஷாத் தத்வமசீதி வேதவசஸா யோ போத யாத்யாஸ்ரிதான்
ய: சாக்ஷாத் கரணாத் பவேன்ன புனராவ்ருத்திர் பவாம்போனிதௌ
தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம் ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே

4) நானாச்சித்ர கடோதர ஸ்தித மஹா தீப பிரபா பாஸ்வரம்
ஞானம் யஸ்யது சக்ஷுராதி கரண த்வாரா பஹி:ச்பந்ததே
ஜானா மீதி தமேவ பாந்தம் அனுபாத் ஏதத்சமஸ்தம் ஜகத்
தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம் ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே

5) தேஹம் பிராணமபீந்த்ரியாண்யபி சலாம் புத்திம் ச சூன்யம் விது:
ச்த்ரீபாலாந்த ஜடோபமா ஸ்த்வஹமிதி ப்ராந்தா ப்ருசம் வாதின:
மாயாசக்தி விலாச கல்பித மஹா வ்யாமோஹ சம்ஹாரிணே
தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம் ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே

6) ராஹு கிரஸ்த திவாகரேந்து சத்ருசோ மாயா சமாச் சாதநாத்
சன்மாத்ர: கரணோப சம்ஹரணதோ யோ பூத் ஸுஷுப்த: புமான்
ப்ராகச்வாப் சமிதி பிரபோத ஸமயே ய: ப்ரத்யபிக்ஞாயதே
தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம் ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே

7) பால்யாதிஷ்வபி ஜாக்ரதா திஷிததா சர்வாஸ்வ வச்தாத்வபி
வ்யாவ்ருத்தா ஸ்வனுவர்த்தமானமஹ மித்யந்த ச்புரந்தம் சதா
ஸ்வாத்மானம் பிரகடீகரோதி பஜதாம் யோ முத்ரயா பத்ரயா
தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம் ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே

8) விஸ்வம் பஸ்யதி கார்ய காரண தயா ஸ்வச்வாமி சம்பந்தத:
சிஷ்யாசார்யதயா ததைவ பித்ருபுத்ரா த்யாத்மனா பேதத:
ஸ்வப்னே ஜாக்ரதிவா ய ஏஷ புருஷோ மாயா பரிப்ராமித:
தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம் ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே

9) பூரம்பாம்ச்ய நாளோ நிலோம்பர மஹர் நாதோ ஹிமாம்சு புமான்
இத்யாபாதி சராச்சராத்மகமிதம் யச்யைவ மூர்த்யஷ்டகம்
நான்யத்கிஞ்சன வித்யதே விம்ருசதாம் யஸ்மாத் பரச்மாத்விபோ:
தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம் ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே

10) சர்வாத்மத்வமிதி ச்புடீக்ருதமிதம் யச்மாதமுஷ்மின் ச்தவே
தேனாச்ய ஸ்ரவணாத் ததர்த்த மனநாத்யானாச்ச சங்கீர்த்தநாத்
சர்வாத்மத்வமஹா விபூதி ஸஹிதம் ச்யாதீஸ்வரத்வம் ஸ்வத:
சித்தயே தத்புனரஷ்டதா பரிணதம் சைஸ்வர்ய மவ்யாஹதம்

dakshinamurthy-ashtakam-tamil-lyrics

April 3, 2014 |

Ganesha Ashtakam Malayalam Lyrics

0
ganesha-ashtakam-malayalam-lyrics

Ganesha Ashtakam Malayalam Lyrics. ഗണേശാഷ്ടകം is one of the main mantras devotees pray daily to worship Lord Ganapati. Starting with ഏകദന്തം മഹാകായം തപ്തകാഞ്ചനസന്നിഭം below is the Malayalam Lyrics of Sree Ganesh Ashtakam.

ഗണേശാഷ്ടകം

ഏകദന്തം മഹാകായം
തപ്തകാഞ്ചനസന്നിഭം
ലംബോദരം വിശാലാക്ഷം
വന്ദേഹം ഗണനായകം

മൌഞ്ജീകൃഷ്ണാജിനധരം
നാഗയജ്ഞോപവീതിനം
ബാലേന്ദു വിലസന്‍ മൌലീം
വന്ദേഹം ഗണനായകം

ചിത്രരത്നവിചിത്രാംഗം
ചിത്രമാലാവിഭുഷിതം
കാമരൂപധരം ദേവം
വന്ദേഹം ഗണനായകം

അംബികാഹൃദയാനന്ദം
മാതൃഭിഃ പരിവേഷ്ടിതം
ഭക്തപ്രിയം മദോന്മത്തം
വന്ദേഹം ഗണനായകം

ഗജവക്ത്രം സുരശ്രേഷ്ഠം
കര്‍ണ്ണചാമരഭൂഷിതം
പാശാങ്കുശധരം ദേവം
വന്ദേഹം ഗണനായകം

മൂഷികോത്തമമാരൂഹ്യ
ദേവാസുര മഹാഹവേ
യോദ്ധു കാമം മഹാവീര്യം
വന്ദേഹം ഗണനായകം

യക്ഷ കിന്നര ഗന്ധര്‍വ
സിദ്ധ്യ വിഭ്യാ ധരൈസദാ
സ്ഥൂയമാനം മഹാത്മാനം
വന്ദേഹം ഗണനായകം

സർവ്വവിഘ്നഹരം ദേവം
സർവവിഘ്നവിവർജ്ജിതം
സർവസിദ്ധിപ്രദാതാരം
വന്ദേഹം ഗണനായകം

യതോ വേദവാചോ വികുണ്ഠാ മനോഭിഃ
സദാ നേതി നേതീതി
യത് താ ഗൃണന്തി
പരബ്രഹ്മരൂപം ചിദാനന്ദഭൂതം
സദാ തം ഗണേശം നമാമോ ഭജാമഃ.

ganesha-ashtakam-malayalam-lyrics

March 22, 2014 |

Ardhanareeswara Ashtakam Malayalam Lyrics

0
ardhanareeswara-ashtakam-malayalam-lyrics

Ardhanareeswara Ashtakam Malayalam Lyrics. അര്‍ദ്ധനാരീശ്വരാഷ്ടകം is the prayer of Lord Ardhanareeshwara, the combined form of Lord Shiva and Goddess Parvati.

അര്‍ദ്ധനാരീശ്വരാഷ്ടകം

അംഭോധര ശ്യാമള കുന്തളായൈ
തടിത്‌ പ്രഭാതാമ്ര ജടാധരായ
നിരീശ്വരായൈ നിഖിലേശ്വരായ
നമ:ശിവായ ച നമ:ശിവായ

പ്രദീപ്ത രത്നോജ്വല കുണ്ഡലായൈ
സ്ഫുരന്മഹാ പന്നഗ ഭൂഷണായ
ശിവപ്രിയായൈ ച ശിവപ്രിയായ
നമശ്ശിവായൈ ച നമ:ശിവായ

മന്ദാര മാലാ കലിനാലകായൈ
കപാല മാലാങ്കിത കന്ധരായ
ദിവ്യാംബരായൈ ച ദിഗംബരായ
നമശ്ശിവായൈ ച നമ:ശിവായ

കസ്തൂരികാ കുങ്കുമ ലേപനായൈ
ശ്‌മശാന ഭസ്മാത്ത വിലേപനായ
കൃതസ്മരായൈ വികൃതസ്മരായ
നമശ്ശിവായൈ ച നമ:ശിവായ

പദാര വിന്ദാര്‍പ്പിത ഹംസകായൈ
പദാബ്‌ജ രാജത് ഫണിനൂപുരായ
കലാമയായൈ വികലാമയായ
നമശ്ശിവായൈ ച നമ:ശിവായ

പ്രപഞ്ച സൃടൂന്മുഖ ലാസ്യകായൈ
സമസ്ത സംഹാരക താണ്ഡവായ
സമേക്ഷണയൈ വിഷമേക്ഷണായ
നമശ്ശിവായൈ ച നമ:ശിവായ

പ്രഫുല്ല നീലോല്പല ലോചനായൈ
വികാസ പങ്കേരുഹ ലോചനായ
ജഗ ജ്ജഗന്യൈ ജഗദേകപിത്രേ
നമശ്ശിവായൈ ച നമ:ശിവായ

അന്തര്‍ബര്‍ഹിശ്ചോര്‍ദ്ധ മധശ്ച മദ്ധ്യേ
പുരശ്ച പശ്ചാച്ച വിദിക്ഷ്യ ദീക്ഷ്യ
സര്‍വ്വം ഗതായൈ സകലംഗതായ
നമശ്ശിവായൈ ച നമ:ശിവായ

ഫല ശ്രുതി

അര്‍ദ്ധനാരീശ്വര സ്തോത്രം
ഉപമന്യു കൃതം ദ്വിതം
യ:പഠേത് ശൃണുയാദ്വാപി
ശിവലോകേ മഹീയതേ.

ardhanareeswara-ashtakam-malayalam-lyrics

February 19, 2014 |

Pradosha Ashtakam Hindi Lyrics

0
pradosha-ashtakam-hindi-lyrics

Pradosha Ashtakam Hindi Lyrics. प्रदोषस्तोत्राष्टकम् also known as Pradosha stotram is the prayer of Lord Shiva chanted during Pradosham vrat or Pradosha Shiva Puja. Below is the Hindi Lyrics of Pradoshashtakam.

प्रदोषस्तोत्राष्टकम्

सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारम ब्रवीम्युपनिषद्ध दयं ब्रवीमि ।
संसारमुल्बणमसारमवाप्य जंतो: सारोयमीश्‍वरपदांबुरुहस्य सेवा ॥१॥

ये नार्चयंति गिरिशं समये प्रदोषे ये नार्चितं शिवमपि प्रणमंति चान्ये ।
एतत्कथां श्रुति पुटैर्न पिबंति मूढा: ते जन्मजन्मसु भवंति नरा दरिद्रा: ॥२॥

ये वै प्रदोषसमये परमेश्‍वरस्य कुर्वंत्यनन्यमनसोंघ्रिसरोजपूजाम् ।
नित्यं प्रवृद्धधन धान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसंपदधिकास्त इहैव लोके ॥३॥

कैलास शैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितर‍नपीठे ।
नृत्यं विधातुमभिवांछति शूलपाणौ देव: प्रदोषसमये न भजंति सर्वे ॥४॥

वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधतपद्मजस्तालोन्निद्रकरो रमा भगवतीगेयप्रयोगान्विता ।
विष्णु: सांद्रमृदंगवादनपटुर्देवा: समंतास्थिता: सेवन्ते तमनु प्रदोषसमये देवं मृडानीपतिम् ॥५॥

गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्‍च ।
येऽन्ये त्रिलोकनिलया: सहभूतवर्गा: प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्था ॥६॥

अत: प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्या: ।
तस्मिन्महेशेन विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदंति सुराधिनाथा: ॥७॥

एष ते तनय: पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तम: ।
प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्यै: सुकर्मभि: ॥८॥

अतो दारिद्र्यमापन्नपुत्रस्ते द्विजभामिनि ।
तद्दोष परिहारार्थं शरणं यातु शंकरम् ॥९॥

॥ इति श्रीस्कंदपुराणे प्रदोषस्तोत्राष्टकं सम्पूर्णम् ॥

pradosha-ashtakam-hindi-lyrics

February 9, 2014 |

Devi Ashtakam Hindi Lyrics

0
devi-ashtakam-hindi-lyrics

Devi Ashtakam Hindi Lyrics. Devi Ashtakam is addressed to the Mother Goddess, who is Mahadevi, Mahashakti, and Goddess Bhavani. Deviashtakam stotra was composed by Yogananda. The devotees who worship Goddess Shakti by praying Devi Ashtakam will attain happiness and bliss.

देव्यष्टकम्

महादेवीं महाशक्तिं भवानीं भववल्लभाम्।
भवार्तिभञ्जनकरीं वन्दे त्वां लोकमातरम् ॥१॥

भक्तिप्रियां भक्तिगम्यां भक्तानां कीर्तिवधिकाम् ।
भवप्रियां सतीं देवीं वन्दे त्वां भक्तवत्सलाम् ॥२॥

अन्नपूर्णा सदापूर्णा पार्वतीं पर्वपूजिताम् ।
महेश्वरीं वृषारुढां वन्दे त्वां परमेश्वरीम् ॥३॥

कालरात्रिं महारात्रिं मोहरात्रिं जनेश्वरीम् ।
शिवकान्तां शम्भुशक्तिं वन्दे त्वां जननीमुमाम् ॥४॥

जगत्कत्रीं जगद्धात्रीं जगत्संहारकारिणीम् ।
मुनिभि: संस्तुतां भद्रां वन्दे त्वां मोक्षदायिनीम् ॥५॥

देवदु:खहरामम्बां सदा देवसहायकाम् ।
मुनिदेवै: सदा सेव्यां वन्दे त्वां देवपूजिताम् ॥६॥

त्रिनेत्रां शंकरीं गौरीं भगमोक्षप्रदां शिवाम् ।
महामायां जगद्वजां वन्दे त्वां जगदीश्वरीम् ॥७॥

शरणागतजीवानां सर्वदु:खविनाशिनीम् ।
सुखसम्पत्करीं नित्यां वन्दे त्वां प्रकृतिं पराम् ॥८॥

देव्यष्टकमिदं पुण्यं योगानन्देन निर्मितम् ।
य: पठेद्भक्तिभावेन लभते स परं सुखम् ॥९॥

devi-ashtakam-hindi-lyrics

February 7, 2014 |

Harivarasanam Viswamohanam Malayalam Lyrics

0
harivarasanam-viswamohanam-malayalam-lyrics

Harivarasanam Viswamohanam Malayalam Lyrics. ഹരിവരാസനം വിശ്വമോഹനം is a popular prayer of Lord Ayyappan of Sabarimala Ayyappa Temple in Kerala. Harivarasanam stotra is also known as Hariharasutha Ashtakam. Harivarasanam was written by Kambangudi Kulathur Srinivasa Iyer and the prayer is recited daily at Sabarimala Temple before closing the temple doors every night. Swami Vimochanananda sang this prayer for the first time at Sabarimala Ayyappan Temple. Below is the lyrics of Harivarasanam Viswamohanam in Malayalam language.

ഹരിവരാസനം വിശ്വമോഹനം
ഹരിദധീശ്വരം ആരാധ്യപാദുകം
അരിവിമര്‍ദ്ദനം നിത്യ നര്‍ത്തനം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ

ശരണ കീര്‍ത്തനം ശക്തമാനസം
ഭരണലോലുപം നര്‍ത്തനാലസം
അരുണഭാസുരം ഭൂതനായകം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ

പ്രണയസത്യകം പ്രാണനായകം
പ്രണതകല്പകം സുപ്രഭാഞ്ചിതം
പ്രണവ മന്ദിരം കീര്‍ത്തനപ്രിയം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ

തുരഗവാഹനം സുന്ദരാനനം
വരഗദായുധം ദേവവര്‍ണ്ണിതം
ഗുരുകൃപാകരം കീര്‍ത്തനപ്രിയം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ

ത്രിഭുവനാര്‍ച്ചിതം ദേവതാത്മകം
ത്രിനയനം പ്രഭും ദിവ്യദേശികം
ത്രിദശപൂജിതം ചിന്തിതപ്രദം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ

ഭവഭയാവഹം ഭാവുകാവഹം
ഭുവനമോഹനം ഭൂതിഭൂഷണം
ധവളവാഹനം ദിവ്യവാരണം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ

കളമൃദുസ്മിതം സുന്ദരാനനം
കളഭകോമളം ഗാത്രമോഹനം
കളഭകേസരി വാജിവാഹനം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ

ശ്രുതി ജനപ്രിയം ചിന്തിതപ്രദം
ശ്രുതിവിഭൂഷണം സാധുജീവനം
ശ്രുതിമനോഹരം ഗീതലാലസം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ

ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ…..

ayyappa-harivarasanam-malayalam

harivarasanam-viswamohanam-malayalam-lyrics

February 4, 2014 |
Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar