Blog

Nirvana Shatakam Malayalam Lyrics

0
nirvana-shatakam-malayalam-lyrics

Nirvana Shatakam Malayalam Lyrics നിര്‍വ്വാണഷട്കം is a beautiful stotra of Lord Shiva composed by Adi Shankaracharya. By this stotra Adi Shankara identifies himself with Lord Shiva and there by explains the Advaita philosophy of Oneness. ചിദാനന്ദ രൂപഃ ശിവോഹം ശിവോഹം.

മനോബുദ്ധ്യഹങ്കാരചിത്താനിനാഹം
ന ച ശ്രോത്രജിഹ്വേ ന ച ഘ്രാണനേത്രേ
ന ച വ്യോമഭൂമിര്‍ന്ന തേജോ ന വായു
ചിദാനന്ദരൂപഃ ശിവോഹം ശിവോഹം

ന ച പ്രാണസംജ്ഞോ ന വൈപഞ്ചവായുര്‍-
ന വാ സപ്തധാതുര്‍ന്ന വാ പഞ്ചകോശഃ
ന വാക്പാണിപാദൗ ന ചോപസ്ഥപായു
ചിദാനന്ദ രൂപഃ ശിവോഹം ശിവോഹം

ന മേ ദ്വേഷരാഗൗ ന മേ ലോഭമോഹൗ
മദോ നൈവ മേ നൈവ മാത്സര്യഭാവഃ
ന ധര്‍മ്മോ ന ചാര്‍ത്ഥോ ന കാമോ ന മോക്ഷ-
ചിദാനന്ദരൂപഃ ശിവോഹം ശിവോഹം

ന പുണ്യം ന പാപം ന സൗഖ്യം ന ദുഃഖം
ന മന്ത്രോ ന തീര്‍ത്ഥം ന വേദോ ന യജ്ഞാഃ
അഹം ഭോജനം നൈവ ഭോജ്യം ന ഭോക്താ
ചിദാനന്ദരൂപഃ ശിവോഹം ശിവോഹം

ന മൃത്യുര്‍ന്ന ശങ്കാ ന മേ ജാതിഭേദഃ
പിതാ നൈവ മേ നൈവ മാതാ ച ജന്മ
ന ബന്ധുര്‍ന മിത്രം ഗുരുര്‍നൈവശിഷ്യഃ
ചിദാനന്ദരൂപഃ ശിവോഹം ശിവോഹം

അഹം നിര്‍വികല്പോ നിരാകാരരൂപോ
വിഭുത്വാച്ച സര്‍വത്ര സര്‍വേന്ദ്രിയാണ‍ാം
ന ചാസംഗതോ നൈവ മുക്തിര്‍നമേയ
ചിദാനന്ദരൂപഃ ശിവോഹം ശിവോഹം

nirvana-shatakam-malayalam-lyrics

February 27, 2014 |

Shiva Raksha Stotram Hindi Lyrics

0
shiva-raksha-stotram-hindi-lyrics

Shiva Raksha Stotram Hindi Lyrics. शिवरक्षास्तोत्रं was written by Yagna Valkya Rishi in the morning as told by Lord Narayana in his dream.

श्री गणेशाय नमः ॥

विनियोग:

अस्य श्रीशिवरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः ॥

श्री सदाशिवो देवता ॥अनुष्टुप् छन्दः ॥

श्रीसदाशिवप्रीत्यर्थं शिवरक्षास्तोत्रजपे विनियोगः ॥

चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् ।
अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनम् ॥१॥

गौरीविनायकोपेतं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रकम् ।
शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नरः ॥२॥

गंगाधरः शिरः पातु भालं अर्धेन्दुशेखरः ।
नयने मदनध्वंसी कर्णो सर्पविभूषण ॥३॥

घ्राणं पातु पुरारातिः मुखं पातु जगत्पतिः ।
जिह्वां वागीश्वरः पातु कंधरां शितिकंधरः ॥४॥

श्रीकण्ठः पातु मे कण्ठं स्कन्धौ विश्वधुरन्धरः ।
भुजौ भूभारसंहर्ता करौ पातु पिनाकधृक् ॥५॥

हृदयं शंकरः पातु जठरं गिरिजापतिः ।
नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटी व्याघ्राजिनाम्बरः ॥६॥

सक्थिनी पातु दीनार्तशरणागतवत्सलः ।
उरू महेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः ॥७॥

जङ्घे पातु जगत्कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपः ।
चरणौ करुणासिंधुः सर्वाङ्गानि सदाशिवः ॥८॥

एतां शिवबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् ।
स भुक्त्वा सकलान्कामान् शिवसायुज्यमाप्नुयात् ॥९॥

ग्रहभूतपिशाचाद्यास्त्रैलोक्ये विचरन्ति ये ।
दूरादाशु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात् ॥१०॥

अभयङ्करनामेदं कवचं पार्वतीपतेः ।
भक्त्या बिभर्ति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम् ॥११॥

इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथाऽऽदिशत् ।
प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यः तथाऽलिखत् ॥१२॥

॥ इति श्रीयाज्ञवल्क्यप्रोक्तं शिवरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

shiva-raksha-stotram-hindi-lyrics shiva-raksha-stotra-lyrics-hindi

 

February 21, 2014 |

Ardhanareeswara Ashtakam Malayalam Lyrics

0
ardhanareeswara-ashtakam-malayalam-lyrics

Ardhanareeswara Ashtakam Malayalam Lyrics. അര്‍ദ്ധനാരീശ്വരാഷ്ടകം is the prayer of Lord Ardhanareeshwara, the combined form of Lord Shiva and Goddess Parvati.

അര്‍ദ്ധനാരീശ്വരാഷ്ടകം

അംഭോധര ശ്യാമള കുന്തളായൈ
തടിത്‌ പ്രഭാതാമ്ര ജടാധരായ
നിരീശ്വരായൈ നിഖിലേശ്വരായ
നമ:ശിവായ ച നമ:ശിവായ

പ്രദീപ്ത രത്നോജ്വല കുണ്ഡലായൈ
സ്ഫുരന്മഹാ പന്നഗ ഭൂഷണായ
ശിവപ്രിയായൈ ച ശിവപ്രിയായ
നമശ്ശിവായൈ ച നമ:ശിവായ

മന്ദാര മാലാ കലിനാലകായൈ
കപാല മാലാങ്കിത കന്ധരായ
ദിവ്യാംബരായൈ ച ദിഗംബരായ
നമശ്ശിവായൈ ച നമ:ശിവായ

കസ്തൂരികാ കുങ്കുമ ലേപനായൈ
ശ്‌മശാന ഭസ്മാത്ത വിലേപനായ
കൃതസ്മരായൈ വികൃതസ്മരായ
നമശ്ശിവായൈ ച നമ:ശിവായ

പദാര വിന്ദാര്‍പ്പിത ഹംസകായൈ
പദാബ്‌ജ രാജത് ഫണിനൂപുരായ
കലാമയായൈ വികലാമയായ
നമശ്ശിവായൈ ച നമ:ശിവായ

പ്രപഞ്ച സൃടൂന്മുഖ ലാസ്യകായൈ
സമസ്ത സംഹാരക താണ്ഡവായ
സമേക്ഷണയൈ വിഷമേക്ഷണായ
നമശ്ശിവായൈ ച നമ:ശിവായ

പ്രഫുല്ല നീലോല്പല ലോചനായൈ
വികാസ പങ്കേരുഹ ലോചനായ
ജഗ ജ്ജഗന്യൈ ജഗദേകപിത്രേ
നമശ്ശിവായൈ ച നമ:ശിവായ

അന്തര്‍ബര്‍ഹിശ്ചോര്‍ദ്ധ മധശ്ച മദ്ധ്യേ
പുരശ്ച പശ്ചാച്ച വിദിക്ഷ്യ ദീക്ഷ്യ
സര്‍വ്വം ഗതായൈ സകലംഗതായ
നമശ്ശിവായൈ ച നമ:ശിവായ

ഫല ശ്രുതി

അര്‍ദ്ധനാരീശ്വര സ്തോത്രം
ഉപമന്യു കൃതം ദ്വിതം
യ:പഠേത് ശൃണുയാദ്വാപി
ശിവലോകേ മഹീയതേ.

ardhanareeswara-ashtakam-malayalam-lyrics

February 19, 2014 |

Pashupati Ashtakam Hindi Lyrics

0
pasupathyashtakam-hindi-lyrics

Pasupathyashtakam Hindi Lyrics पशुपत्याष्टकं or Pashupati Ashtakam is the prayer of Lord Shiva. Mahadev is also known as Pashupati, which literally means the “Lord of animals” or Protector of animals. The famous Pashupatinath Temple in Nepal is dedicated to this form of Lord Shiva.

ध्यानम्

ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं
रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् ।
पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं
विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम॥१॥

स्तोत्रम्

पशुपतीन्दुपतिं धरणीपतिं भुजगलोकपतिं च सती पतिम् ।
गणत भक्तजनार्ति हरं परं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् ॥१॥

न जनको जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरिबलं कुलम् ।
अवति कोऽपि न कालवशं गतं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् ॥ २॥

मुरजडिण्डिवाद्यविलक्षणं मधुरपञ्चमनादविशारदम् ।
प्रथमभूत गणैरपि सेवितं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् ॥३॥

शरणदं सुखदं शरणान्वितं शिव शिवेति शिवेति नतं नृणाम् ।
अभयदं करुणा वरुणालयं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् ॥४॥

नरशिरोरचितं मणिकुण्डलं भुजगहारमुदं वृषभध्वजम् ।
चितिरजोधवली कृत विग्रहं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् ॥५॥

मुखविनाशङ्करं शशिशेखरं सततमघ्वरं भाजि फलप्रदम् ।
प्रलयदग्धसुरासुरमानवं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् ॥६॥

मदम पास्य चिरं हृदि संस्थितं मरण जन्म जरा भय पीडितम् ।
जगदुदीक्ष्य समीपभयाकुलं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् ॥७॥

हरिविरिञ्चिसुराधिंप पूजितं यमजनेशधनेशनमस्कृतम् ।
त्रिनयनं भुवन त्रितयाधिपं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् ॥८॥

पशुपतेरिदमष्टकमद्भुतं विरिचित पृथिवी पति सूरिणा ।
पठति संशृनुते मनुजः सदा शिवपुरिं वसते लभते मुदम् ॥९॥

pashupati-ashtakam-hindi-lyrics

pasupathyashtakam-hindi-lyrics

February 18, 2014 |

Mahamrityunjaya Mantra Lyrics

1
maha-mrityunjaya-tryambhakam-mantra

Mahamrityunjaya Mantra Lyrics is also known as Tryambhakam Mantra. Maha Mrityunjaya Mantra is the prayer addressed to Tryambaka “the three-eyed one”, an epithet of Lord Shiva. Below is the lyrics of Mahamrityunjaya Mantra in English with Meaning.

Om Tryambhakam Yajamahe
Sugandhim Pushtivardhanam
Urvarukamiva Bandhanan
Mrityor Mukshiya Maamritat

Meaning

Om. We worship The Three-Eyed Lord Shiva who is fragrant and who increasingly nourishes the devotees. Worshipping him may we be liberated from death for the sake of immortality just as the ripe cucumber easily separates itself from the binding stalk.

maha-mrityunjaya-tryambhakam-mantra

February 14, 2014 |

Pradosha Ashtakam Hindi Lyrics

0
pradosha-ashtakam-hindi-lyrics

Pradosha Ashtakam Hindi Lyrics. प्रदोषस्तोत्राष्टकम् also known as Pradosha stotram is the prayer of Lord Shiva chanted during Pradosham vrat or Pradosha Shiva Puja. Below is the Hindi Lyrics of Pradoshashtakam.

प्रदोषस्तोत्राष्टकम्

सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारम ब्रवीम्युपनिषद्ध दयं ब्रवीमि ।
संसारमुल्बणमसारमवाप्य जंतो: सारोयमीश्‍वरपदांबुरुहस्य सेवा ॥१॥

ये नार्चयंति गिरिशं समये प्रदोषे ये नार्चितं शिवमपि प्रणमंति चान्ये ।
एतत्कथां श्रुति पुटैर्न पिबंति मूढा: ते जन्मजन्मसु भवंति नरा दरिद्रा: ॥२॥

ये वै प्रदोषसमये परमेश्‍वरस्य कुर्वंत्यनन्यमनसोंघ्रिसरोजपूजाम् ।
नित्यं प्रवृद्धधन धान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसंपदधिकास्त इहैव लोके ॥३॥

कैलास शैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितर‍नपीठे ।
नृत्यं विधातुमभिवांछति शूलपाणौ देव: प्रदोषसमये न भजंति सर्वे ॥४॥

वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधतपद्मजस्तालोन्निद्रकरो रमा भगवतीगेयप्रयोगान्विता ।
विष्णु: सांद्रमृदंगवादनपटुर्देवा: समंतास्थिता: सेवन्ते तमनु प्रदोषसमये देवं मृडानीपतिम् ॥५॥

गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्‍च ।
येऽन्ये त्रिलोकनिलया: सहभूतवर्गा: प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्था ॥६॥

अत: प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्या: ।
तस्मिन्महेशेन विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदंति सुराधिनाथा: ॥७॥

एष ते तनय: पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तम: ।
प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्यै: सुकर्मभि: ॥८॥

अतो दारिद्र्यमापन्नपुत्रस्ते द्विजभामिनि ।
तद्दोष परिहारार्थं शरणं यातु शंकरम् ॥९॥

॥ इति श्रीस्कंदपुराणे प्रदोषस्तोत्राष्टकं सम्पूर्णम् ॥

pradosha-ashtakam-hindi-lyrics

February 9, 2014 |

Shiva Gayatri Mantra Hindi Lyrics

1
shiva-gayatri-mantra-hindi-lyrics

Shiva Gayatri Mantra Hindi Lyrics. Chanting the mantra Om Tat Purushaya Vidmahe helps to overcome all kind of problems and illuminate the mind. Below is the Hindi lyrics of Lord Shiva Gayathri.

श्री शिव गायत्री मन्त्र

ॐ तत्पुरुषाय विद्महे
महादेवाय धीमहि
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॥

Om Tat Purushaya Vidmahe
Mahadevaya Dhimahi
Tanno Rudra Prachodayat
Meaning of Mantra

Om Let me meditate on the great Purusha, Oh, greatest God, give me higher intellect, and let God Rudra illuminate my mind.

shiva-gayatri-mantra-hindi-lyrics

February 3, 2014 |

Shivashtakam Hindi Lyrics

0
prabhum-prananatham-hindi-lyrics

Shivashtakam Hindi Lyrics starts with the verse Prabhum Prananatham Vibhum Vishvanatham is a popular prayer of Lord Shiva. This is one of the most important prayers addressed to Mahadev.

शिवाष्टकं

प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजाम् ।
भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे ॥ १ ॥

गले रुण्डमालं तनौ सर्पजालं महाकालकालं गणेशाधिपालम् ।
जटाजूटभङ्गोत्तरङ्गैर्विशालं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे ॥ २ ॥

मुदामाकरं मण्डनं मण्डयन्तं महामण्डल भस्मभूषधरंतम् ।
अनादिह्यपारं महामोहहारं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे ॥ ३ ॥

तटाधो निवासं महाट्टाट्टहासं महापापनाशं सदासुप्रकाशम् ।
गिरीशं गणेशं महेशं सुरेशं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे ॥ ४ ॥

गिरिन्द्रात्मजासंग्रहीतार्धदेहं गिरौ संस्थितं सर्वदा सन्नगेहम् ।
परब्रह्मब्रह्मादिभिर्वन्ध्यमानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे ॥ ५ ॥

कपालं त्रिशूलं कराभ्यां दधानं पदाम्भोजनम्राय कामं ददानम् ।
बलीवर्दयानं सुराणां प्रधानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे ॥ ६ ॥

शरच्चन्द्रगात्रं गुणानन्द पात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं धनेशस्य मित्रम् ।
अपर्णाकलत्रं चरित्रं विचित्रं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे ॥ ७ ॥

हरं सर्पहारं चिता भूविहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारम् ।
श्मशाने वदन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे ॥ ८ ॥

स्तवं यः प्रभाते नरः शूलपाणे पठेत् सर्वदा भर्गभावानुरक्तः ।
स पुत्रं धनं धान्यमित्रं कलत्रं विचित्रं समासाद्य मोक्षं प्रयाति ॥ ९ ॥

prabhum-prananatham-hindi-lyrics

shivashtakam-hindi-lyrics

January 22, 2014 |

Shivam Shivakaram Shantham Malayalam Lyrics

0
shivam-shivakaram-shantham-malayalam

Shivam Shivakaram Shantham Malayalam Lyrics. This is one of the main namaskara mantras of Lord Shiva.

ശിവം ശിവകരം ശാന്തം
ശിവാത്മാനം ശിവോത്തമം
ശിവമാർഗ്ഗ പ്രണേതാരം
പ്രണതോസ്മി സദാശിവം

 

shivam-shivakaram-shantham-malayalam

January 17, 2014 |

Mahamrityunjaya Mantra Hindi Lyrics

0
om-tryambakam-yajamahe-sugandhim

Mahamrityunjaya Mantra Hindi Lyrics. This is one of the most powerful mantra addressed to Lord Shiva. The mantra is found in Rigveda (RV 7.59.12) and is also known as Tryambakam Mantra.

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।

उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।

 

mahamrityunjaya-mantra-hindi-lyrics om-tryambakam-yajamahe-sugandhim

January 17, 2014 |
Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar