Blog

Saraswati Stotram Malayalam Lyrics

0
saraswati-stotram-malayalam-lyrics

Saraswati Stotram Malayalam Lyrics സരസ്വതീ സ്തോത്രം is the prayer addressed to Goddess Saraswati. Below is the lyrics of Saraswati Stotra in Malayalam.

സരസ്വതീ സ്തോത്രം

യാ കുന്ദേന്ദു തുഷാരഹാര ധവളാ, യാ ശുഭ്രവസ്ത്രാവൃതാ
യാ വീണാ വരദണ്ഡമണ്ഡിതകരാ, യാ ശ്വേതപത്മാസനാ
യാ ബ്രഹ്മാച്യുത ശങ്കര പ്രഭൃതിഭിര്‍, ദേവൈ സദാ പൂജിതാ
സാ മാം പാദു സരസ്വതി ഭഗവതീ, നിശ്ശേഷജാഡ്യാപഹാ

ദോര്‍ഭിര്‍യുക്താ ചതുര്‍ഭിം, സ്ഫടികമണിനിഭൈര്‍, അക്ഷമാലാം തദാനാം
ഹസ്തേനൈ കേനപത്മം സിതമപിചശുകം, പുസ്തകം ചാ പരേണ
ഭാസാകുന്ദേന്ദു ശംഖസ്ഫടികമണിനിഭാ, ഭാസമാനാ സമാനാ
സാ മേ വാഗ്‌ദേവദേയം, നിവസതു വദനേ, സര്‍വദാ സുപ്രസന്നാ.

സുരാസുരാസേവിത പാദപങ്കജാ, കരേ വിരാജത്‌ കമനീയപുസ്തകാ
വിരിഞ്ചിപത്നീം കമലാസനസ്ഥിതാ, സരസ്വതീ നൃത്യതു വാചിമേ സദാ
സരസ്വതീ സരസിജകേസരപ്രഭാ, തപസ്വിനീ സിതകമലാസനപ്രിയാ
ഘനസ്തനീ കമലവിലോലലോചനാ, മനസ്വിനീ ഭവതു വരപ്രസാദിനീ.

സരസ്വതീ നമസ്തുഭ്യം വരദേ കാമരൂപിണീ
വിദ്യാരംഭം കരിഷ്യാമി സിദ്ധിര്‍ഭവതുമേ സദാ

സരസ്വതീ നമസ്തുഭ്യം സര്‍വ്വദേവീ നമോ നമ:
ശാന്തരൂപേ ശശിധരേ, സര്‍വ്വയോഗേ നമോ നമ:
നിത്യാനന്ദേ നിരാധാരേ, നിഷ്‌കളായേ നമോ നമ:
വിദ്യാധരേ, വിശാലാക്ഷീ ശുദ്ധജ്ഞാനേ നമോ നമ:

ശുദ്ധസ്ഫടികരൂപായേ, സൂക്ഷ്മരൂപേ നമോ നമ:
ശബ്ദബ്രഹ്മീ ചതുര്‍ഹസ്തേ സര്‍വ്വസിദ്ധൈ നമോ നമ:
മുക്താലംകൃത സര്‍വാംഗേ, മൂലാധാരേ നമോ നമ:
മൂലമന്ത്രസ്വരൂപായേ, മൂലശക്ത്യൈ നമോ നമ:

മനോന്‍മണീ, മഹായോഗൈ, വാഗീശ്വൈര്യൈ നമോ നമ:
വാഗ്‌ന്യൈ വരദഹസ്തായേ, വരദായേ നമോ നമ:
വേദായേ വേദരൂപായേ, വേദാന്തായേ നമോ നമ:
ഗുണദോഷവിവര്‍ജ്ജിന്യൈ, ഗുണദീപ്ത്യൈ നമോ നമ:

സര്‍വജ്ഞാനേ സദാനന്ദേ സര്‍വ്വരൂപേ നമോ നമ:
സമ്പന്നായേ, കുമാരീ ച സര്‍വജ്ഞൈ തേ നമോ നമ:
യോഗാനാര്യൈ ഉമാദേവ്യൈ, യോഗാനന്ദേ നമോ നമ:
ദിവ്യജ്ഞാന ത്രിനേത്രായേ, ദിവ്യമൂര്‍ത്തേ നമോ നമ:

അര്‍ദ്ധചന്ദ്രജടാധാരീ, ചന്ദ്രബിംബേ നമോ നമ:
ചന്ദ്രാദിത്യ ജടാധാരീ, ചന്ദ്രബിംബേ നമോ നമ:
അണുരൂപേ, മഹാരൂപേ, വിശ്വരൂപേ നമോ നമ:
അണിമദ്ധ്യാഷ്ടസിദ്ധായേ, ആനന്ദായേ നമോ നമ:

ജ്ഞാനവിജ്ഞാനരൂപായേ, ജ്ഞാനമൂര്‍ത്തേ നമോ നമ:
നാനാശാസ്ത്രസ്വരൂപായേ, നാനാരൂപേ നമോ നമ:
പത്മജാ പത്മവംശാ ച പത്മരൂപേ നമോ നമ:
പരമേഷ്ട്യൈ പരാമൂര്‍ത്തേ, നമസ്തേ പാപനാശിനീ

മഹാദേവീ, മഹാകാളീ, മഹാലക്ഷ്മീ നമോ നമ:
ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവായൈച, ബ്രഹ്മനാര്യൈ നമോ നമ:
കമലാകരപുഷ്പാ ച, കര്‍മ്മരൂപേ നമോ നമ:
കപാലീ കര്‍മ്മദീപ്തായേ, കര്‍മ്മദായീ നമോ നമ:

ഫലശ്രുതി

സായം പ്രാത: പഠേ നിത്യം ഷാണ്‍മാസാത്‌ സിദ്ധിരുച്യതേ
ഘോരവ്യാഘ്രഭയം നാസ്തി, പഠദം ശ്രുണ്‍വതാമപി
ഇത്ഥം സരസ്വതീസ്തോത്രം, അഗസ്ത്യമുനി വാചകം
സര്‍വ്വസിദ്ധികരം നൃണാം സര്‍വ്വപാപപ്രണാശനം

saraswati-stotram-malayalam-lyrics

March 29, 2014 |

Vani Stotram Lyrics

0
vani-stotram-lyrics

Vani Stotram Lyrics with English meanings. Composed by Sage Yagna Valkya, this is a popular prayer of Goddess Saraswati. Those who pray Vani Stotram will become intelligent and live a happy life. The mantra is apt one for students and people working in education field.

Vani Stotram of Goddess Saraswati

1) Brahma Swaroopa Parama Jyothi Swaroopaa Sanathani,
Sarva Vidhyathi Devya Thasyai Vanya Namo Nama

Salutations and Salutations to Vani,
Who is the form of Lord Brahma,
Who is always, the form of light,
And who is the goddess of all learning

2) Visarga Bindhu Mathrasu Yadha Thishtana Meva Cha,
Thathathishta Thriya Devi Thasyai Nithyai Namo Nama

Salutations and salutations to that Goddess,
Who lives in colon, full stops and comma,
And who is the goddess controlling them all

3) Vyakhya Swaroopa Sa Devi Vyakhya Thishta Roopini,
Yayavinaprasangyavansaskyam Karthum Sakyathe

She is the personification of description,
And is the goddess of description,
And without her divine grace,
Even very learned will not be able to do anything

4) Kala Sankhya Swaroopaya Thasmai Devyair Namo Nama,
Brahma Sidhantha Roopaya Thasmai Deyair Namo Nama

Salutations and salutations to that Goddess,
Who is of the form of time and numbers,
Salutations and salutations to that Goddess,
Who is personification of the science of Brahmam

5) Smrithi Sakthi Gnana Shakthi Budhi Sakthi Swaroopini,
Prathibha Kalpana Shakthyascha Thasmai Namo Nama

Salutations and salutations to that Goddess,
Who is the form of divine knowledge, thirst for knowledge,
Power of knowledge, intelligence, strength ,
Exuberance of intelligence and capability of imagination.

6) Krupama Kuru Jagan Matha Mamevam Hatha Thejasam,
Gnanam Dehi, Smrutheem Vidhyam Shakthim Sishya Prabodhineem

Oh mother of the universe , to me who has,
Lost all my knowledge due to order of the teacher,
Be merciful and grant me wisdom , knowledge of Vedas,
Other knowledge and power to teach other students

7) Yagnavalkya Krutham Vani Stotram Ethathuyya Padeth,
Sakaveendro Maha Vagmibrahaspathi Samo Bhaveth,
Sa Panditha Medhavisukhvindhropa Veda Druvam

He who reads this praise of Vani, written,
By Yagnavalkya at least once would become,
Great orator, as intelligent as Brahaspathi,
Greatly learned and a great genius.
It is for sure that he would live a happy life,
As long as the Vedas exist

vani-stotram-lyrics

February 4, 2014 |
Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar