Blog

Rajarajeshwari Ashtakam Telugu Lyrics

0
rajarajeshwari-ashtakam-telugu-lyrics

Rajarajeshwari Ashtakam Telugu Lyrics. The mantra starting with lyrics Ambha Sambhavi Chandramouli Rabhala is dedicated to Goddess Rajarajeshwari.

Rajarajeshwari Ashtakam in Telugu Lyrics

అంబా శాంభవి చంద్రమౌళిరబలాzపర్ణా ఉమా పార్వతీ
కాళీ హైమవతీ శివా త్రినయనీ కాత్యాయనీ భైరవీ
సావిత్రీ నవయౌవనా శుభకరీ సామ్రాజ్యలక్ష్మీప్రదా
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ || ౧ ||

అంబా మోహిని దేవతా త్రిభువనీ ఆనందసందాయినీ
వాణీ పల్లవపాణి వేణుమురళీగానప్రియా లోలినీ
కళ్యాణీ ఉడురాజబింబవదనా ధూమ్రాక్షసంహారిణీ
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ || ౨ ||

అంబా నూపురరత్నకంకణధరీ కేయూరహారావళీ
జాతీచంపకవైజయంతిలహరీ గ్రైవేయకైరాజితా
వీణావేణువినోదమండితకరా వీరాసనేసంస్థితా
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ || ౩ ||

అంబా రౌద్రిణి భద్రకాళీ బగలా జ్వాలాముఖీ వైష్ణవీ
బ్రహ్మాణీ త్రిపురాంతకీ సురనుతా దేదీప్యమానోజ్జ్వలా
చాముండా శ్రితరక్షపోషజననీ దాక్షాయణీ పల్లవీ
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ || ౪ ||

అంబా శూల ధనుః కుశాంకుశధరీ అర్ధేందుబింబాధరీ
వారాహీ మధుకైటభప్రశమనీ వాణీరమాసేవితా
మల్లద్యాసురమూకదైత్యమథనీ మాహేశ్వరీ అంబికా
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ || ౫ ||

అంబా సృష్టవినాశపాలనకరీ ఆర్యా విసంశోభితా
గాయత్రీ ప్రణవాక్షరామృతరసః పూర్ణానుసంధీకృతా
ఓంకారీ వినుతాసుతార్చితపదా ఉద్దండదైత్యాపహా
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ || ౬ ||

అంబా శాశ్వత ఆగమాదివినుతా ఆర్యా మహాదేవతా
యా బ్రహ్మాదిపిపీలికాంతజననీ యా వై జగన్మోహినీ
యా పంచప్రణవాదిరేఫజననీ యా చిత్కళామాలినీ
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ || ౭ ||

అంబాపాలిత భక్తరాజదనిశం అంబాష్టకం యః పఠేత్
అంబాలోకకటాక్షవీక్ష లలితం చైశ్వర్యమవ్యాహతమ్
అంబా పావనమంత్రరాజపఠనాదంతే చ మోక్షప్రదా
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ || ౮ ||

rajarajeshwari-ashtakam-telugu-lyrics

January 21, 2014 |

Shivam Shivakaram Shantham Malayalam Lyrics

0
shivam-shivakaram-shantham-malayalam

Shivam Shivakaram Shantham Malayalam Lyrics. This is one of the main namaskara mantras of Lord Shiva.

ശിവം ശിവകരം ശാന്തം
ശിവാത്മാനം ശിവോത്തമം
ശിവമാർഗ്ഗ പ്രണേതാരം
പ്രണതോസ്മി സദാശിവം

 

shivam-shivakaram-shantham-malayalam

January 17, 2014 |

Mahamrityunjaya Mantra Hindi Lyrics

0
om-tryambakam-yajamahe-sugandhim

Mahamrityunjaya Mantra Hindi Lyrics. This is one of the most powerful mantra addressed to Lord Shiva. The mantra is found in Rigveda (RV 7.59.12) and is also known as Tryambakam Mantra.

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।

उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।

 

mahamrityunjaya-mantra-hindi-lyrics om-tryambakam-yajamahe-sugandhim

January 17, 2014 |

Vasudeva Sutam Devam Lyrics Hindi

0
vasudeva-sutam-devam

Vasudeva Sutam Devam Hindi Lyrics. Vasudeva Sutam mantra is known as Krishna Ashtakam, the eight verse (Octet) Prayer to Lord Krishna. Below is the lyrics of Krishnashtakam in Hindi language.

वसुदॆव सुतं दॆवं 

वसुदॆव सुतं दॆवं कंस चाणूर मर्दनम् ।
दॆवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दॆ जगद्गुरुम् ॥

अतसी पुष्प सङ्काशं हार नूपुर शॊभितम् ।
रत्न कङ्कण कॆयूरं कृष्णं वन्दॆ जगद्गुरुम् ॥

कुटिलालक संयुक्तं पूर्णचन्द्र निभाननम् ।
विलसत् कुण्डलधरं कृष्णं वन्दॆ जगद्गुरम् ॥

मन्दार गन्ध संयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजम् ।
बर्हि पिंछाव चूडाङ्गं कृष्णं वन्दॆ जगद्गुरुम् ॥

उत्फुल्ल पद्मपत्राक्षं नील जीमूत सन्निभम् ।
यादवानां शिरॊरत्नं कृष्णं वन्दॆ जगद्गुरुम् ॥

रुक्मिणी कॆलि संयुक्तं पीताम्बर सुशॊभितम् ।
अवाप्त तुलसी गन्धं कृष्णं वन्दॆ जगद्गुरुम् ॥

गॊपिकानां कुचद्वन्द कुङ्कुमाङ्कित वक्षसम् ।
श्रीनिकॆतं महॆष्वासं कृष्णं वन्दॆ जगद्गुरुम् ॥

श्रीवत्साङ्कं महॊरस्कं वनमाला विराजितम् ।
शङ्खचक्र धरं दॆवं कृष्णं वन्दॆ जगद्गुरुम् ॥

कृष्णाष्टक मिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठॆत् ।
कॊटिजन्म कृतं पापं स्मरणॆन विनश्यति ॥

vasudeva-sutam-devam

krishna-kamsa-chanura-mardhanam

January 17, 2014 |

Adi Deva Namastubhyam Lyrics Hindi

0
surya-ashtakam-devanagar-lyrics

Adi Deva Namastubhyam Lyrics in Hindi. Known as Surya Ashtakam or Suryashtakam stotra is one of the powerful mantras of Lord Surya. Get lyrics of Adideva Namastubhyam in Devanagari.

॥श्रीसूर्याष्टकम्॥

साम्ब उवाच –

आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर ।
दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते ॥१॥

सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजम् ।
श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥२॥

लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहम् ।
महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥३॥

त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरम् ।
महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥४॥

बृंहितं तेजःपुञ्जं च वायुमाकाशमेव च ।
प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥५॥

बन्धुकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् ।
एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥६॥

तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजः प्रदीपनम् ।
महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥७॥

तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदम् ।
महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥८॥

सूर्याष्टकं पठेन्नित्यं ग्रहपीडा प्रणाशनम् ।
अपुत्रो लभते पुत्रं दारिद्रो धनवान् भवेत् ॥९॥

अमिषं मधुपानं च यः करोति रवेर्दिने ।
सप्तजन्मभवेत् रोगि जन्म जन्म दरिद्रता ॥१०॥

स्त्रीतैलमधुमांसानि ये त्यजन्ति रवेर्दिने ।
न व्याधि शोक दारिद्र्यं सूर्य लोकं च गच्छति ॥११॥

॥इति श्रीसूर्याष्टकम्॥

adideva namastubhyam hindi lyrics

surya ashtakam devanagar lyrics

January 16, 2014 |

Brahma Murari Surarchita Lingam Hindi Lyrics

0
brahma-murari-surarchita-lingam

Brahma Muraari Surarchita Lingam Hindi Lyrics. Also known as Lingashtakam Stotra this is one of the most important mantra of Lord Shiva.

Shiva Lingashtakam Stotra Lyrics

ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गम् निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् ।
जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् ॥१॥

देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गम् कामदहम् करुणाकरलिङ्गम् ।
रावणदर्पविनाशनलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् ॥२॥

सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गम् बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गम् ।
सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् ॥३॥

कनकमहामणिभूषितलिङ्गम् फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गम् ।
दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् ॥४॥

कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गम् पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गम् ।
सञ्चितपापविनाशनलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् ॥५॥

देवगणार्चितसेवितलिङ्गम् भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गम् ।
दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् ॥६॥

अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गम् सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् ।
अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् ॥७॥

सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गम् सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गम् ।
परात्परं परमात्मकलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् ॥८॥

लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ ।
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥

Brahma Murari Surarchita Lingam mantra Lingashtakam Stotra of Lord Shiva

 

 

January 6, 2014 |

Shadananam Kumkuma Raktavarnam Malayalam Lyrics

0
muruga-picture

Malayalam Lyrics of Shadananam Kumkuma Raktavarnam mantra of Lord Muruga.

ഷഡാനനം കുങ്കുമരക്ത വർണ്ണം
മഹാമിതം ദിവ്യമയൂര വാഹനം
രുദ്രസ്യസൂനും സുരസൈന്യനാഥം
ഗുഹം സദാഹം ശരണം പ്രപദ്യേ

 

muruga-picture murugan-mantra-malayalam

 

December 21, 2013 |

Shiva Lingashtakam Telugu Lyrics

0
Lingashtakam-mantra

Shiva Lingashtakam Lyrics in Telugu language. Lingashtakam mantra starts with the lyrics Brahma Muraari Suraarchita Lingam. Download the Telugu lyrics of Shiva Lingashtakam for free.

Shiva Lingashtakam

బ్రహ్మ మురారి సురార్చిత లింగం, నిర్మల భాసిత శోభిత లింగం;
జన్మజదుఃఖ వినాశక లింగం, తత్ప్రనమామి సదాశివ లింగం. ||1||

దేవముని ప్రవరార్చిత లింగం, కామదహన కరుణాకర లింగం;
రావణదర్ప వినాశక లింగం, తత్ప్రనమామి సదాశివ లింగం. ||2||

సర్వసుగంధ సులేపిత లింగం, బుధివివర్ధన కారణ లింగం;
సిద్ధసురాసుర వందిత లింగం, తత్ప్రనమామి సదాశివ లింగం. ||3||

కనకమహామణి భూషిత లింగం, ఫణిపతి వేష్టిత శోభిత లింగం;
దక్ష సుయజ్ఞ వినాశక లింగం, తత్ప్రనమామి సదాశివ లింగం. ||4||

కుంకుమచందన లేపిత లింగం, పంకజహార సుశోభిత లింగం;
సంచిత పాపవినాశక లింగం, తత్ప్రనమామి సదాశివ లింగం.||5||

దేవగణార్చిత సేవిత లింగం, భావైర్భక్తిభి రేవచ లింగం;
దినకరకోటి ప్రభాకర లింగం, తత్ప్రనమామి సదాశివ లింగం. ||6||

అష్టదళోపరి వేష్టిత లింగం, సర్వసముద్భవ కారణ లింగం;
అష్టదరిద్ర వినాశన లింగం, తత్ప్రనమామి సదాశివ లింగం. ||7||

సురగురు సురవర పూజిత లింగం, సురవనపుష్ప సదార్చిత లింగం;
పరమపదం పరమాత్మక లింగం, తత్ప్రనమామి సదాశివ లింగం. ||8||

లింగాష్టక మిదం పుణ్యం యః పఠేచ్చివ సన్నిధౌ,
శివలోక మవాప్నోతి శివేన సహ మొదతే.

||శివాష్టక స్తోత్రం సంపూర్ణం ||

Shiva Lingashtakam Lingashtakam mantra

December 19, 2013 |

Shiva Shadakshari Stotram Kannada Lyrics

0
shiva-shadakshari-stotram-kannada

Shiva Shadakshari Stotram lyrics in Kannada language. The stotra is written by Adi Guru Shankaracharya. Below is the Kannada lyrics of Shiva Shadakshari Stotram.

||ಓಂ ಓಂ||

ಓಂಕಾರಬಿಂದು ಸಂಯುಕ್ತಂ ನಿತ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೋಗಿನಃ |
ಕಾಮದಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ತಸ್ಮಾದೋಂಕಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ || 1 ||

||ಓಂ ನಂ||
ನಮಂತಿ ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ನಮಂತ್ಯಪ್ಸರಸಾಂ ಗಣಾಃ |
ನರಾಣಾಮಾದಿದೇವಾಯ ನಕಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ || 2 ||

||ಓಂ ಮಂ||
ಮಹಾತತ್ವಂ ಮಹಾದೇವ ಪ್ರಿಯಂ ಙ್ಞಾನಪ್ರದಂ ಪರಮ್ |
ಮಹಾಪಾಪಹರಂ ತಸ್ಮಾನ್ಮಕಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ || 3 ||

||ಓಂ ಶಿಂ||
ಶಿವಂ ಶಾಂತಂ ಶಿವಾಕಾರಂ ಶಿವಾನುಗ್ರಹಕಾರಣಮ್ |
ಮಹಾಪಾಪಹರಂ ತಸ್ಮಾಚ್ಛಿಕಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ || 4 ||

||ಓಂ ವಾಂ||
ವಾಹನಂ ವೃಷಭೋಯಸ್ಯ ವಾಸುಕಿಃ ಕಂಠಭೂಷಣಮ್ |
ವಾಮೇ ಶಕ್ತಿಧರಂ ದೇವಂ ವಕಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ || 5 ||

||ಓಂ ಯಂ||
ಯಕಾರೇ ಸಂಸ್ಥಿತೋ ದೇವೋ ಯಕಾರಂ ಪರಮಂ ಶುಭಮ್ |
ಯಂ ನಿತ್ಯಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಯಕಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ || 6 ||

ಷಡಕ್ಷರಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛಿವ ಸನ್ನಿಧೌ |
ತಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಹ್ಯಪಮೃತ್ಯುಭಯಂ ಕುತಃ ||

ಶಿವಶಿವೇತಿ ಶಿವೇತಿ ಶಿವೇತಿ ವಾ
ಭವಭವೇತಿ ಭವೇತಿ ಭವೇತಿ ವಾ |
ಹರಹರೇತಿ ಹರೇತಿ ಹರೇತಿ ವಾ
ಭುಜಮನಶ್ಶಿವಮೇವ ನಿರಂತರಮ್ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ
ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಪೂಜ್ಯಕೃತ ಶಿವಷಡಕ್ಷರೀಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |

Shiva Shadakshari Mantra Shiva Shadakshari Stotram

 

December 15, 2013 |

Shiva 108 Ashtothram Tamil Lyrics

0
shiva-ashtothrashata-namavali

Shiva 108 Ashtothram Tamil Lyrics. Siva Ashtothrashata Namavali is the 108 names of Lord Shiva. Below is the Tamil lyrics of Shiva Ashtothra Satha Namavali.

1) ஓம் ஷிவாய நம:
2) ஓம் மஹேஷ்வராய நம:
ஓம் ஷம்பவே நம:
ஓம் பிநாகினே நம:
ஓம் ஷஷிஷேகராய நம:
ஓம் வாமதேவாய நம:
ஓம் விரூபாக்ஷாய நம:
ஓம் கபர்தினே நம:
ஓம் நீலலோஹிதாய நம:
ஓம் ஷங்கராய நம:
ஓம் ஷூலபாணயே நம:
ஓம் கட்வாங்கினே நம:
ஓம் விஷ்ணுவல்லபாய நம:
ஓம் ஷிபிவிஷ்டாய நம:
ஓம் அம்பிகாநாதாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ கண்டாய நம:
ஓம் பக்தவத்சலாய நம:
ஓம் பவாய நம:
ஓம் ஷர்வாய நம:
ஓம் த்ரிலோகேஷாய நம:
ஓம் ஷிதிகண்டாய நம:
ஓம் ஷிவாப்ரியாய நம:
ஓம் உக்ராய நம:
ஓம் கபாலினே நம:
ஓம் காமாரயே நம:
ஓம் அந்தகாஸுர ஸூதனாய நம:
ஓம் கங்காதராய நம:
ஓம் லலாடாக்ஷாய நம:
ஓம் காலகாலாய நம:
ஓம் க்ருபாநிதயே நம:
ஓம் பீமாய நம:
ஓம் பரஷுஹஸ்தாய நம:
ஓம் ம்ருகபாணயே நம:
ஓம் ஜடாதராய நம:
ஓம் கைலாசவாஸினே நம:
ஓம் கவசினே நம:
ஓம் கடோராய நம:
ஓம் த்ரிபுராந்தகாய நம:
ஓம் வ்ருஷாங்காய நம:
ஓம் வ்ருஷபாரூடாய நம:
ஓம் பஸ்மோத்தூலிதவிக்ரஹாய நம:
ஓம் ஸாமப்ப்ரியாய நம:
ஓம் ஸ்வரமயாய நம:
ஓம் த்ரயீமூர்தயே நம:
ஓம் அநீஷ்வராய நம:
ஓம் ஸர்வ்ஜ்ஞயாய நம:
ஓம் பரமாத்மனே நம:
ஓம் ஸோமஸூர்யாக்னி-லோசநாய நம:
ஓம் ஹவிஷே நம:
ஓம் யஜ்ஞமயாய நம:
ஓம் ஸோமாய நம:
ஓம் பஞ்சவக்த்ராய நம:
ஓம் ஸதாஷிவாய நம:
ஓம் விஷ்வேஷ்வராய நம:
ஓம் வீரபத்ராய நம:
ஓம் கணநாதாய நம:
ஓம் ப்ரஜாபதயே நம:
ஓம் ஹிரண்யரேதஸே நம:
ஓம் துர்கர்ஷாய நம:
ஓம் கிரீஷாய நம:
ஓம் கிரிஷாய நம:
ஓம் அநகாய நம:
ஓம் புஜங்கபூஷணாய நம:
ஓம் பர்காய நம:
ஓம் கிரிதன்வநே நம:
ஓம் கிரிப்ரியாய நம:
ஓம் க்ருத்திவாஸஸே நம:
ஓம புராராதயே நம:
ஓம் பகவதே நம:
ஓம் ப்ரமதாதிபாய நம:
ஓம் ம்ருத்யுஞ்ஜயாய நம:
ஓம் சூக்ஷமதனவே நம:
ஓம் ஜகத்வ்யாபினே நம:
ஓம் ஜகத்குரவே நம:
ஓம் வ்யோமகேஷாய நம:
ஓம மஹாஸேனஜனகாய நம:
ஓம் சாருவிக்ரமாய நம:
ஓம் ருத்ராய நம:
ஓம் பூதபதயே நம:
ஓம் ஸ்தாணவே நம:
ஓம் அஹிர்புத்ன்யாய நம:
ஓம் திகம்பராய நம;
ஓம் அஷ்டமூர்தயே நம:
ஓம் அநேகாத்மனே நம:
ஓம் ஸாத்விகாய நம:
ஓம் ஷுத்தவிக்ரஹாய நம:
ஓம் ஷாஷ்வதாய நம:
ஓம் கண்டபரஷவே நம;
ஓம் அஜாய நம;
ஓம் பாஷவமோசகாய நம:
ஓம் ம்ருடாய நம:
ஓம் பஷுபதயே நம:
ஓம் தேவாய நம:
ஓம் மஹாதேவாய நம:
ஓம் அவ்யயாய நம:
ஓம் ஹரயே நம:
ஓம் பகநேத்ரபிதே நம:
ஓம் அவ்யக்தாய நம:
ஓம் தக்ஷாத்வரஹராய நம:
ஓம் ஹராய நம:
ஓம் பூஷதந்தபிதே நம:
ஓம் அவ்யக்ராய நம;
ஓம் சஹஸ்ராக்ஷாய நம:
ஓம் சஹஸ்ரபதே நம:
ஓம் அபவர்கப்ரதாய நம:
ஓம் அநந்தாய நம:
ஓம் தாரகாய நம:
ஓம் பரமேஷ்வராய நம:

Shiva Ashtothrashata Namavali

Shiva 108 Ashtothram Tamil

December 14, 2013 |
Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar