Blog

Nagendra Haraye Trilochanaya Sanskrit Lyrics

0
nagendra-haraye-trilochanaya

Nagendra Haraye Trilochanaya Lyrics in Sanskrit. Known as Shiva Panchakshara Stotram this is one of the main mantras of Lord Shiva. The significance of this stotra is that each stanza is made of five letters “Na Ma Si Va Ya”. Below is the lyrics of Shiva Panchaksharam mantra composed by Jagat Guru Adi Shankaracharya.

Nagendra Haraye Trilochanaya

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय
भस्माङ्गरागाय महेश्वराय ।
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय
तस्मै नकाराय नमः शिवाय ॥१॥

मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय
नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय ।
मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय
तस्मै मकाराय नमः शिवाय ॥२॥

शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्दसूर्याय
दक्षाध्वरनाशकाय ।
श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय
तस्मै शिकाराय नमः शिवाय ॥३॥

वशिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य
मूनीन्द्रदेवार्चितशेखराय ।
चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय
तस्मै वकाराय नमः शिवाय ॥४॥

यज्ञस्वरूपाय जटाधराय
पिनाकहस्ताय सनातनाय ।
दिव्याय देवाय दिगम्बराय
तस्मै यकाराय नमः शिवाय ॥५॥

पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसंनिधौ ।
शिवलोकमावाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥६॥

nagendra haraye trilochanaya shiva panchakshara stotram

 

December 16, 2013 |

Aditya Hridaya Stotra of Surya

0
aditya-hridaya-stotra-surya

Aditya Hridayam Stotra lyrics in English. Aditya Hridayam is a very powerful mantra of Lord Surya. The benefit of chanting Aditya Hridayam can be seen in the great epic Ramayana. Even after long battle Sree Ram was not able to kill Ravana. Then Agasthya Muni advised Lord Rama to pray the Sun God by chanting Aditya Hridaya Stotra. Lord Rama was capable of easily defeating Ravana after reciting the stotra. Hence reciting this prayer will help one to defeat the enemies.

Aditya Hridayam Stotra Lyrics

Thatho yudha parisrantham samare chinthaya sthitham,
Ravanam chagratho drushtwa yudhaya samupasthitham. 1

Daivathischa samagamya drushtu mabhya gatho ranam,
Upagamyabraveed ramam Agasthyo Bhagawan rishi. 2

Rama rama maha baho srunu guhyam sanathanam,
Yena sarvaanareen vatsa samare vijayishyasi. 3

Adithya hrudayam punyam, sarva sathru vinasanam,
Jayavaham japen nithyam akshayyam paramam shubham. 4

Sarva mangala mangalyam, sarva papa pranasanam,
Chinthasoka prasamanam, ayur vardhanamuthamam. 5

Rasmi mantham samudhyantham devasura namaskrutham,
Poojayaswa vivaswantham bhaskaram bhuvaneshwaram. 6

Sarva devathmako hyesha tejaswai rasmi bhavana,
Esha devasura ganan lokan pathi gabasthibhi. 7

Esha brahma cha Vishnuscha Shiva skanda prajapathi,
Mahendro, dhandha kalo yama somo hyapam pathi. 8

Pitharo vasava sadhya hyaswinou marutho, manu,
Vayur vahni praja prana ruthu hartha prabhakara. 9

Adithya savitha soorya khaga poosha gabasthiman,
Suvarna sadrusa bhanu, hiranya retha divakara. 10

Haridaswa sahasrarchi saptha sapthir mareechiman,
Thimironmadhana shambhu thwashtwa marthanda amsuman. 11

Hiranya garbha shisira thapano bhaskaro ravi,
Agni garbha adithe puthra sanka shisira nasana. 12

Vyomanadha sthamobhedi rig yajur sama paraga,
Ghana vrushtirapam mithro vindhya veedhi plavangama. 13

Aathapee mandali mruthyu pingala sarva thapana,
Kavir viswo maha thejaa raktha sarvodbhava. 14

Nakshtra gruha tharanam adhipo, viswa bhaavana,
Thejasam aphi thejaswi dwadasathman namosththe. 15

Nama poorvaya giraye, paschimaya draye nama,
Jyothirgananam pathaye dhinadhipathaye nama. 16

Jayaya jaya bhadraya haryaswaya namo nama,
Namo nama sahasramso Adithyaya namo nama. 17

Nama ugraya veeraya sarangaya namo nama,
Nama padma prabhodaya, marthandaya namo nama. 18

Brhamesanachuthesaya sooryadhithya varchase,
Bhaswathe sarva bhakshaya roudraya vapushe nama 19

Thmognaya himagnaya sathrugnaya amithathmane,
Kruthagnagnaya devaya jyothisham pathaye nama. 20

Taptha chamikarabhaya vahnaye viswa karmane,
Namasthomabhinignaya ruchaye loka sakshine. 21

Naasa yatyesha vai bhootham tadeva srujathi prabha,
Payathyesha thapathyesha varshatyesha gabhasthibhi. 22

Yesha suptheshu jagarthi bhootheshu parinishtitha,
Yesha evagnihothram cha phalam chaivagnihothrinam. 23.

Vedascha kradavaschaiva krathoonam phalameva cha,
Yani kruthyani lokeshu sarva yesha ravi prabhu. 24

Yena mapathsu kruchreshu kanthareshu bhayeshu cha,
Keerthayan Purusha kaschin aavaseedhathi raghava. 25

Poojaswaikegro deva devam jagat pathim,
Ethath trigunitham japthwa yudeshu vijayishyasi. 26

Asmin kshane maha baaho ravanam thwam vadhishyasi,
Evamukthwaa agasthyo jagam yada gatham. 27

Edath sruthwa maha theja nashta shoka abhavath thada,
Dharayamasa supreetho raghava prayathathmavaan. 28

Adhithya prekshya japthwa thu param harsha mavapthavan,
Thrirachamya suchir bhoothwa dhanuradhaaya veeryavaan. 29

Ravanam preshya hrushtathma yudhaya samupagamath,
Sarva yathnena mahatha vadhe thasya drutho bhavath. 30

Adharavira vadha nireekshya ramam,
Mudhithamana paramam prahrushyamana,
Nisicharapathi samkshyam vidhithwa,
Sura gana Madhya gatho vachasthwarethi. 31

Aditya Hridaya Stotra of Lord Surya aditya-hridayam-mantra-sun-god

 

December 15, 2013 |

Shiva Shadakshari Stotram Kannada Lyrics

0
shiva-shadakshari-stotram-kannada

Shiva Shadakshari Stotram lyrics in Kannada language. The stotra is written by Adi Guru Shankaracharya. Below is the Kannada lyrics of Shiva Shadakshari Stotram.

||ಓಂ ಓಂ||

ಓಂಕಾರಬಿಂದು ಸಂಯುಕ್ತಂ ನಿತ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೋಗಿನಃ |
ಕಾಮದಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ತಸ್ಮಾದೋಂಕಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ || 1 ||

||ಓಂ ನಂ||
ನಮಂತಿ ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ನಮಂತ್ಯಪ್ಸರಸಾಂ ಗಣಾಃ |
ನರಾಣಾಮಾದಿದೇವಾಯ ನಕಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ || 2 ||

||ಓಂ ಮಂ||
ಮಹಾತತ್ವಂ ಮಹಾದೇವ ಪ್ರಿಯಂ ಙ್ಞಾನಪ್ರದಂ ಪರಮ್ |
ಮಹಾಪಾಪಹರಂ ತಸ್ಮಾನ್ಮಕಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ || 3 ||

||ಓಂ ಶಿಂ||
ಶಿವಂ ಶಾಂತಂ ಶಿವಾಕಾರಂ ಶಿವಾನುಗ್ರಹಕಾರಣಮ್ |
ಮಹಾಪಾಪಹರಂ ತಸ್ಮಾಚ್ಛಿಕಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ || 4 ||

||ಓಂ ವಾಂ||
ವಾಹನಂ ವೃಷಭೋಯಸ್ಯ ವಾಸುಕಿಃ ಕಂಠಭೂಷಣಮ್ |
ವಾಮೇ ಶಕ್ತಿಧರಂ ದೇವಂ ವಕಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ || 5 ||

||ಓಂ ಯಂ||
ಯಕಾರೇ ಸಂಸ್ಥಿತೋ ದೇವೋ ಯಕಾರಂ ಪರಮಂ ಶುಭಮ್ |
ಯಂ ನಿತ್ಯಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಯಕಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ || 6 ||

ಷಡಕ್ಷರಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛಿವ ಸನ್ನಿಧೌ |
ತಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಹ್ಯಪಮೃತ್ಯುಭಯಂ ಕುತಃ ||

ಶಿವಶಿವೇತಿ ಶಿವೇತಿ ಶಿವೇತಿ ವಾ
ಭವಭವೇತಿ ಭವೇತಿ ಭವೇತಿ ವಾ |
ಹರಹರೇತಿ ಹರೇತಿ ಹರೇತಿ ವಾ
ಭುಜಮನಶ್ಶಿವಮೇವ ನಿರಂತರಮ್ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ
ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಪೂಜ್ಯಕೃತ ಶಿವಷಡಕ್ಷರೀಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |

Shiva Shadakshari Mantra Shiva Shadakshari Stotram

 

December 15, 2013 |

Ganesha Ashtothram 108 Shatanamavali Sanskrit

0
ganesha-ashtothram-108-shatanamavali

Ganesha Ashtothram 108 Shatanamavali Lyrics in Sanskrit. Ganesha Ashtothrashata Namavali is the 108 names of Lord Ganesh. Below is the Sanskrit lyrics of Ganapati 108 Ashtothra Satha Namavali. Worship Lord Ganesh by chanting these 108 names mantra on Wednesdays will help you to attain Buddhi and Siddhi.

Ganesha Ashtothram 108 Shatanamavali

ॐ गजाननाय नमः
ॐ गणाध्यक्षाय नमः
ॐ विघ्नराजाय नमः
ॐ विनायकाय नमः
ॐ द्वैमातुराय नमः
ॐ द्विमुखाय नमः
ॐ प्रमुखाय नमः
ॐ सुमुखाय नमः
ॐ सन्मुखाय नमः
ॐ कृतिने नमः
ॐ ज्ञानदीपाय नमः
ॐ सुखनिधये नमः
ॐ सुराध्यक्षाय नमः
ॐ सुरारिभिदे नमः
ॐ महागणपतये नमः
ॐ मान्याय नमः
ॐ महन्मान्याय नमः
ॐ पुराणाय नमः
ॐ पुरुषाय नमः
ॐ पूष्णे नमः
ॐ पुष्करिणे नमः
ॐ पुण्यकृते नमः
ॐ अग्रण्याय नमः
ॐ अग्रपूज्याय नमः
ॐ अग्रगामिने नमः
ॐ मन्त्रकृते नमः
ॐ शर्वतनयाय नमः
ॐ सर्वस्मै नमः
ॐ अजाय नमः
ॐ सर्वकर्त्रे नमः
ॐ सर्वनेत्रे नमः
ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः
ॐ सर्वसिद्ध्याय् नमः
ॐ सर्ववन्द्याय् नमः
ॐ महाकालाय् नमः
ॐ महाबलाय् नमः
ॐ हेरम्बाय् नमः
ॐ लम्बजठराय् नमः
ॐ ह्रस्वग्रीवाय नमः
ॐ महोदराय नमः
ॐ मदोद्घटाय् नमः
ॐ महावीरा नमः
ॐ मत्रिणे नमः
ॐ मङ्गलदाय नमः
ॐ प्रमथार्चिताय नमः
ॐ प्रज्ञाय नम्:
ॐ प्रमोदाय नमः
ॐ मोदकप्रियाय नमः
ॐ मुनिस्तुताय नमः
ॐ मतिमते नमः
ॐ कामिने नमः
ॐ कपित्थप्रियाय नमः
ॐ ब्रह्मचारिणे नमः
ॐ ब्रह्मरूपिणे नमः
ॐ ब्रह्मविदे नमः
ॐ ब्रह्मवन्दिताय नमः
ॐ जिष्णवे नमः
ॐ भक्तजीविताय नमः
ॐ जितमन्मथाय नमः
ॐ ऐस्वर्याय नमः
ॐ स्कन्दाग्रजाय नमः
ॐ सिद्धिसेविताय नमः
ॐ विघ्नकर्त्रे नमः
ॐ विष्णुप्रियाय नमः
ॐ विस्वनेत्रे नमः
ॐ चतुर्भुजाय नमः
ॐ विराजे नमः
ॐ स्वराजे नमः
ॐ वाक्पतये नमः
ॐ श्रीमते नमः
ॐ शाश्वताय नमः
ॐ आश्रितवत्सलाय नमः
ॐ शिवप्रियाय नमः
ॐ शीघ्रकारिणे नमः
ॐ शन्ताय नमः
ॐ शिवानन्दाय नमः
ॐ धीराय नमः
ॐ भक्तनिधये नमः
ॐ भावगम्याय नमः
ॐ भवात्मजाय नमः
ॐ महते नमः
ॐ चतुराय नमः
ॐ महेशाय नमः
ॐ महिताय नमः
ॐ सत्यधर्मिणे नमः
ॐ सर्वधराय नमः
ॐ सत्याय नमः
ॐ सत्यपराक्रमाय नमः
ॐ शुभङ्गाय नमः
ॐ शुभ्रदन्ताय नमः
ॐ शुभदाय नमः
ॐ शुभविग्रहाय नमः
ॐ पञ्चपातकनाशिने नमः
ॐ पार्वतीप्रियनन्दनाय नमः
ॐ विश्वेश्वराय नमः
ॐ विभुदाराध्याय नमः
ॐ वीरवराग्रगाय नमः
ॐ कुमारगुरुवन्द्याय नमः
ॐ कुञ्चरासुरभञ्जनाय नमः
ॐ सृष्टिकर्त्रे नमः
ॐ सुधाकलशहस्ताय नमः
ॐ सुधाकरकलधराय नमः
ॐ पञ्चहस्ताय नमः
ॐ प्रधानेशाय नमः
ॐ पुरातनाय नमः
ॐ प्रसन्नात्मने नमः
ॐ सर्वसिद्धिविनायकाय नमः

ganesha-ashtothram-108-shatanamavali Ganesha 108 Ashtothrashata Namavali

December 15, 2013 |

Shiva 108 Ashtothram Tamil Lyrics

0
shiva-ashtothrashata-namavali

Shiva 108 Ashtothram Tamil Lyrics. Siva Ashtothrashata Namavali is the 108 names of Lord Shiva. Below is the Tamil lyrics of Shiva Ashtothra Satha Namavali.

1) ஓம் ஷிவாய நம:
2) ஓம் மஹேஷ்வராய நம:
ஓம் ஷம்பவே நம:
ஓம் பிநாகினே நம:
ஓம் ஷஷிஷேகராய நம:
ஓம் வாமதேவாய நம:
ஓம் விரூபாக்ஷாய நம:
ஓம் கபர்தினே நம:
ஓம் நீலலோஹிதாய நம:
ஓம் ஷங்கராய நம:
ஓம் ஷூலபாணயே நம:
ஓம் கட்வாங்கினே நம:
ஓம் விஷ்ணுவல்லபாய நம:
ஓம் ஷிபிவிஷ்டாய நம:
ஓம் அம்பிகாநாதாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ கண்டாய நம:
ஓம் பக்தவத்சலாய நம:
ஓம் பவாய நம:
ஓம் ஷர்வாய நம:
ஓம் த்ரிலோகேஷாய நம:
ஓம் ஷிதிகண்டாய நம:
ஓம் ஷிவாப்ரியாய நம:
ஓம் உக்ராய நம:
ஓம் கபாலினே நம:
ஓம் காமாரயே நம:
ஓம் அந்தகாஸுர ஸூதனாய நம:
ஓம் கங்காதராய நம:
ஓம் லலாடாக்ஷாய நம:
ஓம் காலகாலாய நம:
ஓம் க்ருபாநிதயே நம:
ஓம் பீமாய நம:
ஓம் பரஷுஹஸ்தாய நம:
ஓம் ம்ருகபாணயே நம:
ஓம் ஜடாதராய நம:
ஓம் கைலாசவாஸினே நம:
ஓம் கவசினே நம:
ஓம் கடோராய நம:
ஓம் த்ரிபுராந்தகாய நம:
ஓம் வ்ருஷாங்காய நம:
ஓம் வ்ருஷபாரூடாய நம:
ஓம் பஸ்மோத்தூலிதவிக்ரஹாய நம:
ஓம் ஸாமப்ப்ரியாய நம:
ஓம் ஸ்வரமயாய நம:
ஓம் த்ரயீமூர்தயே நம:
ஓம் அநீஷ்வராய நம:
ஓம் ஸர்வ்ஜ்ஞயாய நம:
ஓம் பரமாத்மனே நம:
ஓம் ஸோமஸூர்யாக்னி-லோசநாய நம:
ஓம் ஹவிஷே நம:
ஓம் யஜ்ஞமயாய நம:
ஓம் ஸோமாய நம:
ஓம் பஞ்சவக்த்ராய நம:
ஓம் ஸதாஷிவாய நம:
ஓம் விஷ்வேஷ்வராய நம:
ஓம் வீரபத்ராய நம:
ஓம் கணநாதாய நம:
ஓம் ப்ரஜாபதயே நம:
ஓம் ஹிரண்யரேதஸே நம:
ஓம் துர்கர்ஷாய நம:
ஓம் கிரீஷாய நம:
ஓம் கிரிஷாய நம:
ஓம் அநகாய நம:
ஓம் புஜங்கபூஷணாய நம:
ஓம் பர்காய நம:
ஓம் கிரிதன்வநே நம:
ஓம் கிரிப்ரியாய நம:
ஓம் க்ருத்திவாஸஸே நம:
ஓம புராராதயே நம:
ஓம் பகவதே நம:
ஓம் ப்ரமதாதிபாய நம:
ஓம் ம்ருத்யுஞ்ஜயாய நம:
ஓம் சூக்ஷமதனவே நம:
ஓம் ஜகத்வ்யாபினே நம:
ஓம் ஜகத்குரவே நம:
ஓம் வ்யோமகேஷாய நம:
ஓம மஹாஸேனஜனகாய நம:
ஓம் சாருவிக்ரமாய நம:
ஓம் ருத்ராய நம:
ஓம் பூதபதயே நம:
ஓம் ஸ்தாணவே நம:
ஓம் அஹிர்புத்ன்யாய நம:
ஓம் திகம்பராய நம;
ஓம் அஷ்டமூர்தயே நம:
ஓம் அநேகாத்மனே நம:
ஓம் ஸாத்விகாய நம:
ஓம் ஷுத்தவிக்ரஹாய நம:
ஓம் ஷாஷ்வதாய நம:
ஓம் கண்டபரஷவே நம;
ஓம் அஜாய நம;
ஓம் பாஷவமோசகாய நம:
ஓம் ம்ருடாய நம:
ஓம் பஷுபதயே நம:
ஓம் தேவாய நம:
ஓம் மஹாதேவாய நம:
ஓம் அவ்யயாய நம:
ஓம் ஹரயே நம:
ஓம் பகநேத்ரபிதே நம:
ஓம் அவ்யக்தாய நம:
ஓம் தக்ஷாத்வரஹராய நம:
ஓம் ஹராய நம:
ஓம் பூஷதந்தபிதே நம:
ஓம் அவ்யக்ராய நம;
ஓம் சஹஸ்ராக்ஷாய நம:
ஓம் சஹஸ்ரபதே நம:
ஓம் அபவர்கப்ரதாய நம:
ஓம் அநந்தாய நம:
ஓம் தாரகாய நம:
ஓம் பரமேஷ்வராய நம:

Shiva Ashtothrashata Namavali

Shiva 108 Ashtothram Tamil

December 14, 2013 |

Namastestu Mahamaye Sripithe Surapujite

0
laksmi devi images

Namastestu Mahamaye Sripithe Surapujite is the Mahalakshmi Ashtakam dedicated to Goddess Lakshmi. Below is the Sanskrit Lyrics of Mahalakshmi Ashtakam. Whoever recites Mahalakshmi Ashtakam Stotram with Devotion Will attain all Success and Prosperity, and the goddess will bestow one with Wealth and Foodgrains

महालक्ष्मि अष्टकं

नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते ।
शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥१॥

नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयंकरि ।
सर्वपापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥२॥

सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयंकरि ।
सर्वदुःखहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥३॥

सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि ।
मन्त्रमूर्ते सदा देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥४॥

आद्यन्तरहिते देवि आद्यशक्तिमहेश्वरि ।
योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥५॥

स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्तिमहोदरे ।
महापापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥६॥

पद्मासनस्थिते देवि परब्रह्मस्वरूपिणि ।
परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥७॥

श्वेताम्बरधरे देवि नानालङ्कारभूषिते ।
जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥८॥

महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं यः पठेद्भक्तिमान्नरः ।
सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा ॥९॥

एककाले पठेन्नित्यं महापापविनाशनम् ।
द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वितः ॥१०॥

त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनम् ।
महालक्ष्मिर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा ॥११॥

mahalakshmi ashtakam sanskrit lyrics

namastestu mahamaye sripithe surapujite

laksmi devi images

 

December 13, 2013 |

Shantakaram Bhujagasayanam Padmanabham

0
shantakaram bhujagasayanam lyrics

Shantakaram Bhujagashayanam Padmanabham Suresham
Vishwadharam Gagana Sadrsham Meghavarnam Subhangam
Lakshikantam Kamalanayanam Yogibhir Dhyana Gamyam
Vande Vishnum Bhava Bhaya Haram Sarvalokaika Natham

Shantakaram Bhujagasayanam Lyrics in Sanskrit

शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभाङ्गम् ।
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम्
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ॥

shantakaram bhujagasayanam lyrics

shantakaram bhujagasayanam

 

December 12, 2013 |
Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar