Blog

Kanakadhara Stotram Hindi Lyrics

0
kanakadhara-stotram-hindi-lyrics

Kanakadhara Stotram Hindi Lyrics कनकधारा स्तोत्र is a powerful mantra addressed to Goddess Lakshmi. TGuru Adi Shankaracharya composed this twenty one verse slokas praising Goddess Mahalakshmi on an Akshya Tritiya day praying her to bless a poor women by driving her poverty and grant her riches. Goddess Lakshmi showered Golden amla fruit like rain in front of the poor woman’s hut.

कनकधारा स्तोत्र

अंग हरे पुलकभूषणमाश्रयंती, भृंगागनेव मुकुलाभरणं तमालम |
अंगीकृताखिलविभूतिर पांग लीला, मांगल्यदास्तु मम मंगदेवताया ||

मुग्धा मुहुर्विदधाति वदने मुरारेः, प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि |
माला दुशोर्मधुकरीय महोत्पले या, सा में श्रियं दिशतु सागरसंभवायाः ||

आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द, मानन्दकन्मनिमेषमनंगतन्त्रम |
आकेकरस्थितिकनीकिमपक्ष्म नेत्रं, भूत्यै भवेन्मम भुजंगशयांगनायाः ||

बाह्यंतरे मधुजितः श्रितकौस्तुभे या, हारावलीव हरीनिलमयी विभाति |
कामप्रदा भागवतोपी कटाक्ष माला, कल्याणमावहतु मे कमलालायायाः ||

कालाम्बुदालितलिसोरसी कैटमारे, धरिधरे स्फुरति या तु तडंग दन्यै |
मातुः समस्तजगताम महनीयमूर्ति, र्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः ||

प्राप्तम पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान, मांगल्यभाजि मधुमाथिनी मन्मथेन |
मययापतेत्तदिह मन्थन मीक्षर्णा, मन्दालसम च मकरालयकन्यकायाः ||

विश्वासमरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्ष, मानन्दहेतुरधिकं मधुविद्विषो पि |
इषन्निषीदतु मयी क्षणमीक्षर्णा, मिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः ||

इष्ट विशिष्टमतयोपी यया दयार्द्र, दुष्टया त्रिविष्टपपदं सुलभं लर्भते |
दृष्टिः प्रहष्टकमलोदरदीप्तिरीष्टां, पुष्टि कृपीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः ||

दद्याद दयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम स्मिभकिंचन विहंग शिशौ विषण्ण |
दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाह:||

गीर्तेवतेती गरुड़ध्वजभामिनीति, शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति |
सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै, तस्यै नमास्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुन्यै ||

क्ष्फत्यै नमोस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै, रत्यै नमोस्तु रमणीयगुणार्णवायै |
शक्त्यै नमोस्तु शतपनिकेतनायै, पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै ||

नमोस्तु नालीकनिभान्नायै, नमोस्तु दुग्धोदधिजन्म भूत्यै |
नमोस्तु सोमामृतसोदरायै, नमोस्तु नारायणवल्लभायै ||

सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि, साम्राज्यदान विभवानि सरोरुहाक्षि |
त्वद्वन्द्वनानि दुरिताहरणोद्यतानी , मामेव मातरनिशं कलयन्तु नान्यम ||

यत्कटाक्ष समुपासनाविधिः, सेवकस्य सकलार्थ सम्पदः |
संतनोति वचनांगमान, सैस्त्वां मुरारीहृदयेश्वरीं भजे ||

सरसीजनिलये सरोजहस्ते, धवलतमांशु -कगंधमाल्य शोभे |
भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे, त्रिभुवन भूतिकरि प्रसीद मह्यं ||

दिग्धस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट, स्वर्वाहिनीतिमलाचरूजलप्तुतांगम |
प्रातर्नमामि जगताम जननीमशेष, लोकाधिनाथ गृहिणीम मृताब्धिपुत्रिम ||

कमले कमलाक्षवल्लभे, त्वम्, करुणापूरतरंगितैपरपाडयै |
अवलोकय ममाकिंचनानां, प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः ||

स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमू भिरन्वहं, त्रयोमयीं त्रिभुवनमातरम रमाम |
गुणाधिका गुरुतरभाग्यभामिनी, भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः ||

kanakadhara-stotram-hindi-lyrics

May 2, 2014 |

Mahalakshmi Ashtakam Malayalam Lyrics

0
mahalakshmi-ashtakam-malayalam

Mahalakshmi Ashtakam Malayalam Lyrics. മഹാലക്ഷ്മ്യഷ്ടകം is the prayer of Goddess Mahalakshmi Devi starting with lyrics Namastestu Mahamaye Sripithe Surapujite.

മഹാലക്ഷ്മ്യഷ്ടകം

നമസ്തേസ്തു മഹാമായേ
ശ്രീപീഠേ സുരപൂജിതേ
ശംഖ ചക്ര ഗദാ ഹസ്തേ
മഹാലക്ഷ്മീ നമോസ്തുതേ

നമസ്തേ ഗരുഡാരൂഢേ
കോലാസുര ഭയങ്കരീ
സര്‍വ്വപാപഹരേ ദേവീ
മഹാലക്ഷ്മീ നമോസ്തുതേ

സര്‍വ്വജ്ഞേ സര്‍വ്വവരദേ
സര്‍വ്വദുഷ്ട ഭയങ്കരീ
സര്‍വ്വദുഃഖഹരേ ദേവി
മഹാലക്ഷ്മീ നമോസ്തുതേ

സിദ്ധിബുദ്ധിപ്രദേ ദേവീ
ഭുക്തിമുക്തിപ്രദായിനീ
മന്ത്രമൂര്‍ത്തേ സദാദേവീ
മഹാലക്ഷ്മീ നമോസ്തുതേ

ആദ്യന്തരഹിതേ ദേവീ
ആദിശക്തി മഹേശ്വരീ
യോഗജേ യോഗസംഭൂതേ
മഹാലക്ഷ്മീ നമോസ്തുതേ

സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മ മഹാരൌദ്രേ
മഹാശക്തി മഹോദരേ
മഹാപാപഹരേ ദേവീ
മഹാലക്ഷ്മീ നമോസ്തുതേ

പത്മാസനസ്ഥിതേ ദേവി
പരബ്രഹ്മസ്വരൂപിണീ
പരമേശീ ജഗന്മാതാ
മഹാലക്ഷ്മീ നമോസ്തുതേ

ശ്വേതാംബരധരേ ദേവീ
നാനാലങ്കാരഭൂഷിതേ
ജഗസ്ഥിതേ ജഗന്മാതാ
മഹാലക്ഷ്മീ നമോസ്തുതേ

ഫലം

മഹാലക്ഷ്മ്യഷ്ടകം സ്ത്രോത്രം യ: പഠേല് ഭക്തിമാന്നരാ:
സര്‍വ സിദ്ധിമവാപ്നോതി രാജ്യം പ്രാപ്നോതിസര്‍വദാ
ഏകകാലേ പഠേന്നിത്യം മഹാപാപവിനാശം
ദ്വികാലം യ: പഠേന്നിത്യം ധനധ്യാനസമന്വിതം
ത്രികാലം യ: പഠേന്നിത്യം മഹാശത്രുവിനാശനം
മഹാലക്ഷ്മിര്ഭവേന്നിത്യം പ്രസന്നാ വരദാശുഭാ

mahalakshmi-ashtakam-malayalam

April 4, 2014 |

Ashta Lakshmi Stotram

0
ashtalakshmi-stotram-lyrics

Ashta Lakshmi Stotram is the devotional prayer of Goddess Ashtalakshmi or the Eight Lakshmis. Astha Lakshmis are the Hindu goddesses of eight sources of wealth.

Ashta Lakshmi Stotram Lyrics

1) Adi Lakshmi (Mother Lakshmi or Primeval Lakshmi)

Sumanasa vandhitha, madhavi
Chandra sahodhari hemamaye,
Munigana manditha, moksha pradhayini ,
manjula bhashini, veda nuthe,
Pankaja vasini deva supoojitha
sadguna varshani, santhiyuthe,
Jaya jaya hey madhusoodhana kamini
Adhilakshmi sada palaya maam.

2) Dhanya Lakshmi (Lakshmi of Grains)

Ayio kali kalmasha nasini, kamini,
Vaidhika roopini, veda maye,
Ksheera samudhbhava mangala roopini,
Manthra nivasini, manthranuthe,
Mangala dhayini, ambuja vasini,
deva ganarchitha padayuthe,
Jaya jaya he madhusoodhana kamini
Dhanyalakshmi sada palaya maam.

3) Dairya Lakshmi (Lakshmi of Courage)

Jaya vara varnani, vaishnavi,
Bhargavi, manthra swaroopini, manthra maye,
Suragana poojitha seegra phala pradha ,
Jnana vikasini, sasthranuthe,
Bhava bhaya harini, papa vimochini,
Sadu janarchitha pada yuthe,
Jaya jaya he madhusoodhana kamini
Dairyalakshmi sada palaya maam.

4) Gaja Lakshmi (Lakshmi of Elephants)

Jaya jaya durgathi nasini kamini,
Sarva phala pradha sastra maye,
Rathha gaja thuraga padathi samavrutha,
Parijana manditha lokanuthe,
Harihara brahma supoojitha sevitha ,
Thapa nivarini pada yuthe,
Jaya jaya he madhusoodhana kamini
Gajalakshmi sada palaya maam.

5) Santana Lakshmi (Lakshmi of Progeny)

Ayi kagha vahini, mohini, chakrini,
raga vivrdhni, jnanamaye,
Gunagana varidhi, loka hithaishini ,
Swara saptha bhooshitha gana nuthe,
Sakala surasura deva muneeswara ,
Manhava vandhitha padayuthe,
Jaya jaya he madhusoodhana kamini
Santhanaalakshmi sada palaya maam.

6) Vijaya Lakshmi (Lakshmi of Victory)

Jaya kamalasini, sadgathi dayini,
jnana vikasini ganamaye,
Anudina marchitha kumkuma dhoosara
bhooshitha vaasitha vadhyanuthe,
Kanakadhara sthuthi vaibhava
vanditha shankara desika manyapathe,
Jaya jaya he madhusoodhana kamini
Vijayalakshmi sada palaya maam.

7) Vidhya Lakshmi (Lakshmi of Knowledge)

Pranatha sureswari, bharathi, bhargavi
shoka vinasini, rathna maye,
Mani maya bhooshitha karma vibhooshana,
Santhi samavrutha hasyamukhe,
Nava nidhi dhayini kalimala harini,
Kamitha phalapradha hasthayuthe,
Jaya jaya he madhusoodhana kamini
Vidhyalakshmi sada palaya maam.

8) Dhana Lakshmi (Lakshmi of Wealth)

Dhimidhimi dhindhimi dhindhimi dhindhimi,
dundubhi nada supoornamaye,
Ghumaghuma ghumaghuma ghumaghuma,
Sankha ninadha suvadhyanoothe,
Veda puranethihasa supoojitha,
Vaidhika marga pradarsayuthe,
Jaya jaya he madhusoodhana kamini
Danalakshmi sada palaya maam.

ashtalakshmi-stotram-lyrics

April 3, 2014 |

Dhanalakshmi Stotram

0
dhanalakshmi-stotram

Dhanalakshmi Stotram Lyrics in English. Dhanalakshmi Stotra is a powerful mantra of Goddess Dhana Lakshmi, the Hindu god of prosperity. Those who chant Dhanalakshmi Stotram daily will be blessed with wealth, prosperity and happiness. If you can chant the mantra daily, chant on all Fridays.

Dhanalakshmi Stotram Lyrics

Dhanadha Uvacha

1) Devi deva mupa gamya neelakandam mama priyam,
Krupaya Parvathi praha Sankaram , Karunakaram

Devyuvacha:-

2) Bruhi, vallabha saadhoonaam , daridhraanaam, kudumbinaam,
Daridhra dalanopayamanchasaiva dhana pradham

Shiva Uvacha:-

3) Poojyan Parvathi vakhya midhamaha Maheswara,
Uchitham Jagad Ambaasi thava bhoothanukampaya

4) Saseetham Sanujam Ramam SAanjaneyam Sahanugam,
Pranamya paramanandam Vakshyeham stotra muthamam

5) Dhanadham sradhaanaanaam sadhya sulabha karakam,
Yogakshema karam sathyam , sathyameva vacho mama

6) Patantha Pataayanthopi Brahmanai asthikothamai,
Dhana laabho bhaved aasu nasamethi daridhradha

7) Bhoobhavamsa bhoothyai bhakthi kalpa lathaam shubhaam,
Prarthayathaam yadhaa kaamam kamadhenuswa roopinam

8) Dhanadhe dhandhe devi, dhana seele dhayakare,
Thwam praseedha mahesaani , yadhartha prathayamyaham

9) Dharaamara priye punye dhanye dhanadha poojithe,
Sudhanam dharmike devi yajamanasya sathwaram

10) Ramye, rudhrapriye roope Ramaroope rathi priye,
Shikhi sakha mano murthi praseedha pranathe mayi

11) Aaraktha charanom bhoje, Sidhi sarvartha dhayike,
Divyambaradhare divye, divyamalanu shobhithe

12) Samastha guna sampanne , Sarva lakshana lakshithe,
Saratchandra mukhe neele , Neela neeraja lochane

13) Chanchareeka chamoo charu , sree hara kutilaalake,
Mathe bhagawathi matha, kala kanda ravamruthe

14) Haasavalokanai , divyair bhakthi chinthapaharike,
Roopa lavanya tharunya karunya guna bhaajane

15) Kwanath kankana manjeere , lasad leela karambhuje,
Rudhra prakasithe thathwe Dharmaadhaare dharalaye

16) Prayacha yajamanaya dhanam dharmaka sadhanam,
Matha sthwam may avilambena dhisaswa Jagadambike

17) Krupaya karunasagare prathidham kuru may shubhe,
Vasudhe vasudha roope vasu vasava vandhithe

18) Dhanadhe yajamanasya varadhe varadha bhava,
Brahmanyai Brahmanai poojyeparvathi shiva shankare

19) Stotram Daridrya vyadhi samanam sudhana pradham,
Sreekare Shankare sreedhe praseedha mayi kinkare

20) Parvatheesa prasadena suresa kinkareridham,
Sradhaya yea padishyanthi Patayishyathi bhakthitha

21) Sahasramayutham laksham dhana labho bhavedbhavam,
Dhanadhaya namasthubhyam nidhi padmadhipaya cha,
Bhavathu thwad pasadaanme, dhana dhanyadhi sampadha

Ithi Dhana Laksahmi sthothram sampoornam

dhanalakshmi-mantra
dhanalakshmi-stotram

March 18, 2014 |

Kanakadhara Stotram Malayalam Lyrics

1
kanakadhara-stotram-malayalam-lyrics

Kanakadhara Stotram Malayalam Lyrics. ശ്രീ കനകധാരാ സ്തോത്രം is a powerful mantra of Goddess Lakshmi composed by Adi Shankaracharya to alleviate the sufferings of a poor women and shower gold and wealth. Praying Kanakadhara Stavam daily helps to get rid of poverty and obtain blessings of Mahalakshmi.

ശ്രീ കനകധാരാ സ്തോത്രം

അംഗം ഹരേ: പുളക ഭൂഷണമാശ്രയന്തീ
ഭൃംഗാഗനേവ മുകുളാഭരണം തമാലം
അംഗീകൃതാഖില വിഭൂതിരപാംഗലീല
മാംഗല്ല്യദാസ്തു മമ മംഗള ദേവതായ

മുഗ്ധാ മുഹൂര്‍വിദധതി വദനെ മുരാരേ
പ്രേമത്രപാപ്രണിഹിതാനി ഗതാഗതാനി
മാലാ ദൃശോര്‍മധുകരീവ മഹോല്‍പലെ യാ
സാ മേ ശ്രീയം ദിശതു സാഗരസംഭാവായ:

ആമീലിതാക്ഷമതിഗമ്യ മുദാ മുകുന്ദ –
മാനന്ദകന്ദമനിമേഷമനംഗതന്ത്രം
ആകേകരസ്തിതകനീനിക പക്ഷ്മനേത്രം
ഭൂത്യൈ ഭവേന്മമ ഭുജംഗശയാംഗനായാ

ബാഹ്വന്തരെ മധുജിത: ശ്രിത കൌസ്തുഭെ യാ
ഹാരാവലീവ ഹരിനീലമയീ വിഭാതീ
കാമപ്രദാ ഭഗവതോപി കടാക്ഷമാലാ
കല്യാണമാവഹതു മേ കമലാലയായാ:

കാലാംബുദാലിലളിതോരസി കൈടഭാരെ
ധാരാധരേ സ്ഫുരതി യാ തഡിദംഗനേവ
മാതുസ്സമസ്തജഗതാം മഹനീയ മൂര്‍ത്തി:
ഭദ്രാണി മേ ദിശതു ഭാര്‍ഗ്ഗവനന്ദനായാ:

പ്രാപ്തം പദം പ്രഥമത: ഖലു യത്പ്രഭാവാത്
മംഗല്യഭാജി മധുമാഥിനി മന്മഥേന
മയ്യാപതേത്തദിഹ മന്ദരമീക്ഷണാര്‍ദ്ധം
മന്ദാക്ഷസാക്ഷി മകരാകരകന്യകായാ:

വിശ്വാമരേന്ദ്രപദവീഭ്രമദാനദക്ഷ –
മാനന്ദഹേതുരധികം മധുവിദ്വിഷോപി
ഈഷന്നിഷീദതു മയി ക്ഷണമീക്ഷണാര്‍ധ –
മിന്ദീവരോദര സഹോദരമിന്ദിരായാ:

ഇഷ്ടാവിശിഷ്ടമതയോപി നരായയാദയാര്‍ദ്ര
ദൃഷ്ട്യാ സ് ത്രിവിഷ്ടപപദം സുലഭം ഭജന്തേ
ദൃഷ്ടി: പ്രഹൃഷ്ട കമലോദരദീപ്തിരിഷ്ടാം
പുഷ്ടിം കൃഷിഷ്ട മമ പുഷ്കര വിഷ്ടരായാ:

ദദ്യാദ്ദയാനുപവനോ ദ്രവിണാംബുധാരാ –
മസ്മിന്നകിഞ്ചനവിഹംഗശിശൌ വിഷണ്ണേ
ദുഷ്കര്‍മ്മഘര്‍മ്മപനീയ ചിരായദൂരം
നാരായണ പ്രണയിനീ നയനാംബുവാഹ:

ഗീര്‍ദേവതേതി ഗരുഡധ്വജ ഭാമിനീതി
ശാകാംഭരീതി ശശിശേഖരവല്ലഭേതി
സൃഷ്ടിസ്ഥിതിപ്രളയകേളിഷു സംസ്ഥിതായൈ
തസ്യൈ നമസ്ത്രിഭുവനൈകഗുരോസ്തുരണ്യൈ

ശ്രുത്യൈ നമോസ്തു ശുഭകര്‍മ്മഫല പ്രസൂത്യൈ
രത്യൈ നമോസ്തു രമണീയ ഗുണാര്‍ണ്ണവായൈ
ശക്ത്യൈ നമോസ്തു ശതപത്രനികേതനായൈ
പുഷ്ട്യൈ നമോസ്തു പുരുഷോത്തമവല്ലഭായൈ

നമോസ്തു നാളീകനിഭാനനായൈ
നമോസ്തു ദുഗ്ധോദധിജന്മഭൂമ്യൈ
നമോസ്തു സോമാമൃതസോദരായൈ
നമോസ്തു നാരായണവല്ലഭായൈ

നമോസ്തു ഹേമാംബുജപീഠികായൈ
നമോസ്തു ഭൂമണ്ഡലനായികായൈ
നമോസ്തു ദേവാദി ദയാപരായൈ
നമോസ്തു ശാര്‍ങ്ങ്ഗായുധവല്ലഭായൈ

നമോസ്തു ദേവ്യൈഭൃഗുനന്ദനായൈ
നമോസ്തു വിഷ്ണോരുരസിസ്ഥിതായൈ
നമോസ്തു ലക്ഷ്മ്യൈ കമലാലയായൈ
നമോസ്തു ദാമോദരവല്ലഭായൈ

നമോസ്തു കാന്ത്യൈ കമലേക്ഷണായൈ
നമോസ്തു ഭൂത്യൈ ഭുവനപ്രസൂത്യൈ
നമോസ്തു ദേവാദിഭിരര്‍ച്ചിതായൈ
നമോസ്തു നന്ദാത്മജവല്ലഭായൈ

സമ്പൽക്കരാണി സകലേന്ദ്രിയനന്ദനാനി
സാമ്രാജ്യദാനവിഭവാനി സരോരുഹാക്ഷി
ത്വദ്വന്ദനാനി ദുരിതാഹരണോദ്യതാനി
മാമേവ മാതരനിശം കലയന്തുമാന്യേ

സരസിജനിലയെ സരോജ ഹസ്തേ
ധവളതമാംശുക ഗന്ധമാല്യശോഭേ
ഭഗവതി ഹരി വല്ലഭേ മനോജ്ഞേ
ത്രിഭുവനഭൂതികരി പ്രസീദമഹ്യം

കമലേ കമലാക്ഷവല്ലഭേ തേ
കരുണാപൂരതരംഗിതൈരപാംഗൈ:
അവലോകയ മാമകിഞ്ചനാനാം
പ്രഥമം പാത്രമകൃത്രിമം ദയായാ:

സ്തുവന്തി യേ സ്തുതിഭിരമൂഭിരന്വഹം
ത്രയീമയിം ത്രിഭുവനമാതരം രമാം
ഗുണാധികാ ഗുരുധനധാന്യഭാഗിനോ
ഭവന്തി തേ  ഭവമനുഭാവിതാശയാ

ഇതി ശ്രീ കനകധാരാ സ്തോത്രം സംപൂര്‍ണം

kanakadhara-stotram-malayalam-lyrics

February 8, 2014 |

Kanakadhara Stotram Kannada Lyrics

0
kanakadhara-stotram-kannada-lyrics

Kanakadhara Stotram Kannada Lyrics. This powerful mantra of Goddess Lakshmi, also known as Suvarnadhara stotram, was composed by Guru Adi Sankaracharya. Praying Kanakadhara mantra daily will help to get rid of all money related sorrows and bring prosperity. Download Lyrics of Kanakadhara Stotram in Kannada language.

ವಂದೇ ವಂದಾರು ಮಂದಾರಮಿಂದಿರಾನಂದ ಕಂದಲಂ
ಅಮಂದಾನಂದ ಸಂದೋಹ ಬಂಧುರಂ ಸಿಂಧುರಾನನಮ್||

ಅಂಗಂ ಹರೇಃ ಪುಲಕ-ಭೂಷಣಮಾಶ್ರಯಂತೀ
ಭೃಂಗಾಗನೇವ ಮುಕುಲಾಭರಣಂ ತಮಾಲಂ |
ಅಂಗೀಕೃತಾಖಿಲವಿಭೂತಿರಪಾಂಗಲೀಲಾ
ಮಾಂಗಲ್ಯದಾಸ್ತು ಮಮ ಮಂಗಲದೇವತಾಯಾಃ ||1||

ಮುಗ್ಧಾಮುಹುರ್ವಿದಧತೀ ವದನೇ ಮುರಾರೇಃ
ಪ್ರೇಮತ್ರಪಾಪ್ರಣಿಹಿತಾನಿ ಗತಾಗತಾನಿ |
ಮಾಲಾ-ದೃಶೋ-ರ್ಮಧುಕರೀವ ಮಹೋತ್ಪಲೇ ಯಾ
ಸಾ ಮೇ ಶ್ರಿಯಂ ದಿಶತು ಸಾಗರ-ಸಂಭವಾಯಾಃ ||2||

ಆಮೀಲಿತಾಕ್ಷಮಧಿಗಮ್ಯ ಮುದಾ ಮುಕುಂದ-
ಮಾನಂದಕಂದಮನಿಮೇಷಮನಂಗತಂತ್ರಂ |
ಆಕೇಕರ-ಸ್ಥಿತ-ಕನೀನಿಕ-ಪಕ್ಷ್ಮ ನೇತ್ರಂ
ಭೂತ್ಯೈ ಭವೇನ್ಮಮ ಭುಜಂಗಶಯಾಂಗನಾಯಾಃ ||3||

ಬಾಹ್ವಂತರೇ ಮಧುಜಿತಃ ಶ್ರಿತಕೌಸ್ತುಭೇ ಯಾ
ಹಾರಾವಲೀವ ಹರಿನೀಲಮಯೀ ವಿಭಾತಿ |
ಕಾಮಪ್ರದಾ ಭಗವತೋsಪಿ ಕಟಾಕ್ಷಮಾಲಾ
ಕಲ್ಯಾಣಮಾವಹತು ಮೇ ಕಮಲಾಲಯಾಯಾಃ ||4||

ಕಾಲಾಂಬುದಾಲಿ-ಲಲಿತೋರಸಿಕೈಟಭಾರೇಃ
ಧಾರಾಧರೇ ಸ್ಫುರತಿ ಯಾ ತಟಿದಂಗನೇವ |
ಮಾತುಃ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ಮಹನೀಯಮೂರ್ತಿಃ
ಭದ್ರಾಣಿ ಮೇ ದಿಶತು ಭಾರ್ಗವ-ನಂದನಾಯಾಃ ||5||

ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಪದಂ ಪ್ರಥಮತಃ ಖಲು ಯತ್ ಪ್ರಭಾವಾತ್
ಮಾಂಗಲ್ಯಭಾಜಿ ಮಧು-ಮಾಥಿನಿ ಮನ್ಮಥೇನ |
ಮಯ್ಯಾಪತೇತ್ತದಿಹ ಮಂಥರಮೀಕ್ಷಣಾರ್ಧಂ
ಮಂದಾಲಸಂ ಚ ಮಕರಾಲಯಕನ್ಯಕಾಯಾಃ ||6||

ವಿಶ್ವಾಮರೇಂದ್ರ-ಪದವಿಭ್ರಮ-ದಾನದಕ್ಷಂ
ಆನಂದ-ಹೇತುರಧಿಕಂ ಮಧುವಿದ್ವಿಷೋsಪಿ |
ಈಷನ್ನಿಷೀದತು ಮಯಿ ಕ್ಷಣಮೀಕ್ಷಣಾರ್ಧಂ
ಇಂದೀವರೋದರ ಸಹೋದರಮಿಂದಿರಾಯಾಃ ||7||

ಇಷ್ಟಾವಿಶಿಷ್ಟಮತಯೋsಪಿ ಯಯಾ ದಯಾರ್ದ್ರ-
ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪ ಪದಂ ಸುಲಭಂ ಭಜಂತೇ |
ದೃಷ್ಟಿಃಪ್ರಹೃಷ್ಟಕಮಲೋದರದೀಪ್ತಿರಿಷ್ಟಾಂ
ಪುಷ್ಟಿಂ ಕೃಷೀಷ್ಟಮಮ ಪುಷ್ಕರ-ವಿಷ್ಟರಾಯಾಃ ||8||

ದದ್ಯಾದ್ದಯಾನುಪವನೋ ದ್ರವಿಣಾಂಬುಧಾರಾಮ್
ಅಸ್ಮಿನ್ನಕಿಂಚನ-ವಿಹಂಗಶಿಶೌ ವಿಷಣ್ಣೇ |
ದುಷ್ಕರ್ಮ-ಘರ್ಮಮಪನೀಯ ಚಿರಾಯ ದೂರಂ
ನಾರಾಯಣ-ಪ್ರಣಯಿನೀ-ನಯನಾಂಬುವಾಹಃ ||9||

ಗೀರ್ದೇವತೇತಿ ಗರುಡಧ್ವಜ-ಸುಂದರೀತಿ
ಶಾಕಂಭರೀತಿ ಶಶಿಶೇಖರ-ವಲ್ಲಭೇತಿ |
ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಪ್ರಲಯಕೇಲಿಷು ಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ
ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತ್ರಿಭುವನೈಕ-ಗುರೋಸ್ತರುಣ್ಯೈ ||10||

ಶ್ರುತೈ ನಮೋsಸ್ತು ಶುಭಕರ್ಮ-ಫಲಪ್ರಸೂತ್ಯೈ
ರತ್ಯೈ ನಮೋsಸ್ತು ರಮಣೀಯ-ಗುಣಾಶ್ರಯಾಯೈ |
ಶಕ್ಯೈ ನಮೋsಸ್ತು ಶತಪತ್ರ-ನಿಕೇತನಾಯೈ
ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮೋsಸ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮ-ವಲ್ಲಭಾಯೈ ||11||

ನಮೋsಸ್ತು ನಾಲೀಕ-ನಿಭಾನನಾಯೈ
ನಮೋsಸ್ತು ದುಗ್ಧೋದಧಿ-ಜನ್ಮಭೂತ್ಯೈ |
ನಮೋsಸ್ತು ಸೋಮಾಮೃತ-ಸೋದರಾಯೈ
ನಮೋsಸ್ತು ನಾರಾಯಣ-ವಲ್ಲಭಾಯೈ ||12||

ನಮೋsಸ್ತು ಹೇಮಾಂಬುಜ-ಪೀಠಿಕಾಯೈ
ನಮೋsಸ್ತು ಭೂಮಂಡಲನಾಯಿಕಾಯೈ |
ನಮೋsಸ್ತು ದೇವಾದಿ-ದಯಾಪರಾಯೈ
ನಮೋsಸ್ತು ಶಾರ್ಙ್ಗಾಯುಧ-ವಲ್ಲಭಾಯೈ ||13||

ನಮೋsಸ್ತು ದೇವ್ಯೈ ಭೃಗುನಂದನಾಯೈ
ನಮೋsಸ್ತು ವಿಷ್ಣೋರುರಸಿ ಸ್ಥಿತಾಯೈ |
ನಮೋsಸ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ಕಮಲಾಲಯಾಯೈ
ನಮೋsಸ್ತು ದಾಮೋದರ-ವಲ್ಲಭಾಯೈ ||14||

ನಮೋsಸ್ತು ಕಾಂತ್ಯೈ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಾಯೈ
ನಮೋsಸ್ತು ಭೂತ್ಯೈ ಭುವನಪ್ರಸೂತ್ಯೈ |
ನಮೋsಸ್ತು ದೇವಾಧಿಭಿರರ್ಚಿತಾಯೈ
ನಮೋsಸ್ತು ನಂದಾತ್ಮಜ-ವಲ್ಲಭಾಯೈ ||15||

ಸಂಪತ್ಕರಾಣಿ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯನಂದನಾನಿ
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾನವಿಭವಾನಿ ಸರೋರುಹಾಕ್ಷಿ |
ತ್ವದ್ವಂದನಾನಿ ದುರಿತಾಹರಣೋದ್ಯತಾನಿ
ಮಾಮೇವ ಮಾತರನಿಶಂ ಕಲಯಂತು ಮಾನ್ಯೇ ||16||

ಯತ್ಕಟಾಕ್ಷಸಮುಪಾಸನಾ ವಿಧಿಃ
ಸೇವಕಸ್ಯ ಸಕಲಾರ್ಥಸಂಪದಃ |
ಸಂತನೋತಿ ವಚನಾಂಗಮಾನಸ್ಯೈ-
ಸ್ತ್ವಾಂ ಮುರಾರಿಹೃದಯೇಶ್ವರೀಂ ಭಜೇ ||17||

ಸರಸಿಜನಿಲಯೇ ಸರೋಜಹಸ್ತೇಃ
ಧವಲತಮಾಂಶುಕಗಂಧಮಾಲ್ಯ ಶೋಭೇ |
ಭಗವತಿ ಹರಿವಲ್ಲಭೇ ಮನೋಜ್ಞೆ
ತ್ರಿಭುವನಭೂತಿಕರಿ ಪ್ರಸೀದ ಮಹ್ಯಮ್ ||18||

ದಿಗ್ಘಸ್ತಿಭಿಃ ಕನಕಕುಂಭಮುಖಾವಸೃಷ್ಟ
ಸ್ವರ್ವಾಹಿನೀವಿಮಲಚಾರುಜಲಪ್ಲುತಾಂಗೀಮ್ |
ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಜಗತಾಂ ಜನನೀಮಶೇಷ
ಲೋಕಾಧಿನಾಥಗೃಹಿಣೀಮಮೃತಾಬ್ಧಿ ಪುತ್ರೀಮ್ ||19||

ಕಮಲೇ ಕಮಲಾಕ್ಷವಲ್ಲಭೇ ತ್ವಂ
ಕರುಣಾಪೂರತರಂಗಿತೈರಪಾಂಗೈಃ |
ಅವಲೋಕಯ ಮಾಮಕಿಂಚನಾನಾಂ
ಪ್ರಥಮಂ ಪಾತ್ರಮಕೃತ್ರಿಮಂ ದಯಾಯಾಃ ||20||

ದೇವಿ ಪ್ರಸೀದ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಲೋಕಮಾತಃ
ಕಲ್ಯಾಣಗಾತ್ರಿ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಜೀವನಾಥೆ |
ದಾರಿದ್ರ್ಯಭೀತಿಹೃದಯಂ ಶರಣಾಗತಂ ಮಾಮ್
ಆಲೋಕಯ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಸದಯೈರಪಾಙ್ಗೈಃ ||21||

ಸ್ತುವಂತಿ ಯೇ ಸ್ತುತಿಭಿರಮೀಭಿರನ್ವಹಂ
ತ್ರಯೀಮಯೀಂ ತ್ರಿಭುವನ-ಮಾತರಂ ರಮಾಂ |
ಗುಣಾಧಿಕಾ ಗುರುತರ-ಭಾಗ್ಯ-ಭಾಗಿನಃ
ಭವಂತಿ ತೇ ಭುವಿ ಬುಧಭಾವಿತಾಶಯಾಃ ||22||

ಸುವರ್ಣಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಚ್ಛಂಕರಾಚಾರ್ಯ ನಿರ್ಮಿತಂ
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸ ಕುಬೇರಸಮೋ ಭವೇತ್ ||

kanakadhara-stotram-kannada-lyrics

January 31, 2014 |

Ashtalakshmi Stotram Malayalam Lyrics

1
sshtalakshmi-stotram-malayalam-lyrics

Ashtalakshmi Stotram Malayalam Lyrics. Ashtalakshmi Stotra is the Goddess Lakshmi prayer addressed to Ashta Lakshmi  or 8 Lakshmi. Ashtalakshmi are the 8 Goddess Lakshmi who are the goddesses of eight sources of wealth such as Grains, Courage, Progeny, Victory, Knowledge and Wealth.

അഷ്ടലക്ഷ്മി സ്തോത്രം

1) ആദിലക്ഷ്മി

സുമനസ വന്ദിത സുന്ദരി ! മാധവി !
ചന്ദ്രസഹോദരി ! ഹേമമയേ !
മുനിഗണ മണ്ഡിത മോക്ഷ പ്രദായിനി
മഞ്ജുളഭാഷിണി വേദനുതേ
പംകജവാസിനി ദേവസുപൂജിത
സദ്ഗുണവര്‍ഷിണി ശാന്തിയുതേ
ജയ ജയ ഹേ ! മധുസൂദന കാമിനി
ആദിലക്ഷ്മി ! സദാ പാലയമാം .

2) ധാന്യലക്ഷ്മി

അയികലികല്മഷനാശിനി കാമിനി
വൈദികരൂപിണി വേദമയേ
ക്ഷീരസമുദ്ഭവ മംഗളരൂപിണി
മന്ത്രനിവാസിനി ! മന്ത്രനുതേ !
മംഗളദായിനി അംബുജവാസിനി
ദേവഗണാര്‍ചിത പാദയുതേ
ജയ ജയ ഹേ മധുസൂദന കാമിനി
ധാന്യലക്ഷ്മി സദാ പാലയമാം .

3) ധൈര്യലക്ഷ്മി

ജയവരവാണി ! വൈഷ്ണവി ഭാര്‍ഗ്ഗവി
മന്ത്രസ്വരൂപിണി മന്ത്രമയേ
സുരഗണപൂജിത ശീഘ്രഫലപ്രദ
ജ്ഞാനവികാസിനി ശാസ്ത്രനുതേ
ഭവഭയഹാരിണി ! പാപവിമോചിനി
സാധുജനാര്‍ച്ചിത പാദയുതേ
ജയ ജയ ഹേ ! മധുസൂദന കാമിനി
ധൈര്യലക്ഷ്മി ! സദാ പാലയമാം.

4) ഗജലക്ഷ്മി

ജയ ജയ ദുര്‍ഗ്ഗതി നാശിനി കാമിനി
സര്‍വ്വഫലപ്രദ ശാസ്ത്രമയേ
രഥഗജതുരംഗപദാതി സമാവൃത
പരിജന മണ്ഡിത ലോകനുതേ
ഹരിഹര ബ്രഹ്മസുപൂജിത സേവിത
താപനിവാരണ പാദയുതേ
ജയ ജയ ഹേ ! മധുസൂദന കാമിനി
ഗജലക്ഷ്മി രൂപിണി പാലയമാം .

5) സന്താനലക്ഷ്മി

അയികരിവാഹനമോഹിനിചക്രിണി
രാഗവിവര്‍ദ്ധിനി ജ്ഞാനമയേ
ഗുണഗണവാരിധി ലോകഹിതൈഷിണി
സപ്തസ്വര ഭൂഷിതഗാനനുതേ
സകലസുരാസുര ദേവമുനീശ്വര
മാനവ വന്ദിത പാദയുതേ
ജയ ജയ ഹേ ! മധുസൂദന കാമിനി
സന്താനലക്ഷ്മി സദാ പാലയമാം

6) ജയലക്ഷ്മി

ജയ കമലാസിനി ! സദ്ഗതിദായിനി
ജ്ഞാനവികാസിനി ! ഗാനമയേ
അനുദിനമര്‍ച്ചിത കുങ്കുമ ധൂസര
ഭൂഷിത വാസിത വാദ്യനുതേ
കനകധാരസ്തുതി വൈഭവ വന്ദിത
ശങ്കര ദേശിക മാന്യപദേ
ജയ ജയ ഹേ ! മധുസൂദന കാമിനി
വിജയലക്ഷ്മി സദാ പാലയമാം .

7) വിദ്യാലക്ഷ്മി

പ്രണത സുരേശ്വരി ! ഭാരതി ! ഭാര്‍ഗ്ഗവി !
ശോകവിനാശിനി രത്നമയേ
മണിമയ ഭൂഷിത കര്‍ണ്ണവിഭൂഷണ
ശാന്തി സമാവൃത ഹാസ്യമുഖേ
നവനിധിദായിനി ! കലിമലഹാരിണി
കാമിതഫലപ്രദഹസ്തയുതേ
ജയ ജയ ഹേ ! മധുസൂദന കാമിനി
വിദ്യാലക്ഷ്മി സദാ പാലയമാം .

8) ധനലക്ഷ്മി

ധിമി ധിമി ധിന്ധിമി ധിന്ധിമി
ദുന്ദുഭിനാദ സുപൂര്‍ണ്ണമയേ
ഘുമഘുമ ഘുംഘുമ ഘുംഘുമ ഘുംഘുമ
ശംഖനിനാദ സുവാദ്യനുതേ
വേദപുരാണേതിഹാസ സുപൂജിത !
വൈദികമാര്‍ഗ്ഗ പ്രദര്‍ശയുതേ
ജയ ജയ ഹേ മധുസൂദന കാമിനി
ധനലക്ഷ്മി രൂപിണി പാലയമാം

sshtalakshmi-stotram-malayalam-lyrics

 

January 30, 2014 |

Namastestu Mahamaye Hindi Lyrics

0
namastestu-mahamaye-hindi-lyrics

Namastestu Mahamaye Hindi Lyrics. Mahalakshmi Ashtakam is the prayer of Goddess Lakshmi Devi. Sri Mahalakshmi Ashtakam is taken from Padma Purana and this devotional prayer was chanted by Lord Indra in praise of Goddess Mahalakshmi.

महालक्ष्मि अष्टकं

नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते ।
शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥१॥

नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करि ।
सर्वपापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥२॥

सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करि ।
सर्वदुःखहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥३॥

सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि ।
मन्त्रमूर्ते सदा देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥४॥

आद्यन्तरहिते देवि आद्यशक्तिमहेश्वरि ।
योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥५॥

स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्ति महोदरे ।
महापापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥६॥

पद्मासनस्थिते देवि परब्रह्मस्वरूपिणि ।
परमेशि जगन्माता महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥७॥

श्वेताम्बरधरे देवि नानालङ्कारभूषिते ।
जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥८॥

फलश्रुति

महालक्ष्म्यष्टकस्तोत्रं यः पठेद्भक्तिमान्नरः ।
सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा ॥

एककाले पठेन्नित्यं महापापविनाशनम् ।
द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वितः ॥

त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनम् ।
महालक्ष्मीर्भवेन्नित्यं प्रसन्न वरदा शुभा ॥

namastestu-mahamaye-hindi-lyrics

mahalakshmi-ashtakam-hindi-lyrics

January 27, 2014 |

Dhana Lakshmi Stotram Hindi Lyrics

2
dhana-lakshmi-stotram-hindi-lyrics

Dhana Lakshmi Stotram Hindi Lyrics. Dhanalakshmi Stotra is addressed to Goddess Dhana Lakshmi, the goddess of wealth. This prayer is taught to Goddess Parvathi by Lord Shiva.

॥धनलक्ष्मी स्तोत्रम्॥

॥धनदा उवाच॥

देवी देवमुपागम्य नीलकण्ठं मम प्रियम् ।
कृपया पार्वती प्राह शंकरं करुणाकरम् ॥1॥

॥देव्युवाच॥

ब्रूहि वल्लभ साधूनां दरिद्राणां कुटुम्बिनाम् ।
दरिद्र दलनोपायमंजसैव धनप्रदम् ॥2॥

॥शिव उवाच॥

पूजयन् पार्वतीवाक्यमिदमाह महेश्वरः ।
उचितं जगदम्बासि तव भूतानुकम्पया ॥3॥

स सीतं सानुजं रामं सांजनेयं सहानुगम् ।
प्रणम्य परमानन्दं वक्ष्येऽहं स्तोत्रमुत्तमम् ॥4॥

धनदं श्रद्धानानां सद्यः सुलभकारकम् ।
योगक्षेमकरं सत्यं सत्यमेव वचो मम ॥5॥

पठंतः पाठयंतोऽपि ब्रह्मणैरास्तिकोत्तमैः ।
धनलाभो भवेदाशु नाशमेति दरिद्रता ॥6॥

भूभवांशभवां भूत्यै भक्तिकल्पलतां शुभाम् ।
प्रार्थयत्तां यथाकामं कामधेनुस्वरूपिणीम् ॥7॥

धनदे धनदे देवि दानशीले दयाकरे ।
त्वं प्रसीद महेशानि! यदर्थं प्रार्थयाम्यहम् ॥8॥

धराऽमरप्रिये पुण्ये धन्ये धनदपूजिते ।
सुधनं र्धामिके देहि यजमानाय सत्वरम् ॥9॥

रम्ये रुद्रप्रिये रूपे रामरूपे रतिप्रिये ।
शिखीसखमनोमूर्त्ते प्रसीद प्रणते मयि ॥10॥

आरक्त- चरणाम्भोजे सिद्धि- सर्वार्थदायिके ।
दिव्याम्बरधरे दिव्ये दिव्यमाल्यानुशोभिते ॥11॥

समस्तगुणसम्पन्ने सर्वलक्षणलक्षिते ।
शरच्चन्द्रमुखे नीले नील नीरज लोचने ॥12॥

चंचरीक चमू चारु श्रीहार कुटिलालके ।
मत्ते भगवती मातः कलकण्ठरवामृते ॥13॥

हासाऽवलोकनैर्दिव्यैर्भक्तचिन्तापहारिके ।
रूप लावण्य तारूण्य कारूण्य गुणभाजने ॥14॥

क्वणत्कंकणमंजीरे लसल्लीलाकराम्बुजे ।
रुद्रप्रकाशिते तत्त्वे धर्माधरे धरालये ॥15॥

प्रयच्छ यजमानाय धनं धर्मेकसाधनम् ।
मातस्त्वं मेऽविलम्बेन दिशस्व जगदम्बिके ॥16॥

कृपया करुरागारे प्रार्थितं कुरु मे शुभे ।
वसुधे वसुधारूपे वसु वासव वन्दिते ॥17॥

धनदे यजमानाय वरदे वरदा भव ।
ब्रह्मण्यैर्ब्राह्मणैः पूज्ये पार्वतीशिवशंकरे ॥18॥

स्तोत्रं दरिद्रताव्याधिशमनं सुधनप्रदम् ।
श्रीकरे शंकरे श्रीदे प्रसीद मयिकिंकरे ॥19॥

पार्वतीशप्रसादेन सुरेश किंकरेरितम् ।
श्रद्धया ये पठिष्यन्ति पाठयिष्यन्ति भक्तितः ॥20॥

सहस्रमयुतं लक्षं धनलाभो भवेद् ध्रुवम् ।
धनदाय नमस्तुभ्यं निधिपद्माधिपाय च ।
भवन्तु त्वत्प्रसादान्मे धन- धान्यादिसम्पदः ॥21॥

॥ शइति श्री धनलक्ष्मी स्तोत्रं संपूर्णम् ॥

dhana-lakshmi-stotram-hindi-lyrics

January 25, 2014 |

Namastestu Mahamaye Sripithe Surapujite

0
laksmi devi images

Namastestu Mahamaye Sripithe Surapujite is the Mahalakshmi Ashtakam dedicated to Goddess Lakshmi. Below is the Sanskrit Lyrics of Mahalakshmi Ashtakam. Whoever recites Mahalakshmi Ashtakam Stotram with Devotion Will attain all Success and Prosperity, and the goddess will bestow one with Wealth and Foodgrains

महालक्ष्मि अष्टकं

नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते ।
शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥१॥

नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयंकरि ।
सर्वपापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥२॥

सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयंकरि ।
सर्वदुःखहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥३॥

सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि ।
मन्त्रमूर्ते सदा देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥४॥

आद्यन्तरहिते देवि आद्यशक्तिमहेश्वरि ।
योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥५॥

स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्तिमहोदरे ।
महापापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥६॥

पद्मासनस्थिते देवि परब्रह्मस्वरूपिणि ।
परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥७॥

श्वेताम्बरधरे देवि नानालङ्कारभूषिते ।
जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥८॥

महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं यः पठेद्भक्तिमान्नरः ।
सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा ॥९॥

एककाले पठेन्नित्यं महापापविनाशनम् ।
द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वितः ॥१०॥

त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनम् ।
महालक्ष्मिर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा ॥११॥

mahalakshmi ashtakam sanskrit lyrics

namastestu mahamaye sripithe surapujite

laksmi devi images

 

December 13, 2013 |
Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar