വേധദോഷമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങള്‍

0

പരസ്പരം വേധദോഷമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ വിവാഹം വര്‍ജ്ജ്യമാണ്. വേധദോഷം ഭവിച്ചാല്‍ ഭര്‍ത്താവിനും, ഭാര്യയ്ക്കും കുടുംബത്തോടെ ദോഷം ഭവിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

വേധദോഷമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങള്‍

1. അശ്വതി — തൃക്കേട്ട

2. ഭരണി — അനിഴം

3. കാര്‍ത്തിക — വിശാഖം

4. രോഹിണി — ചോതി

5. മകയീര്യം — ചിത്തിര, അവിട്ടം

6. തിരുവാതിര — തിരുവോണം

7. പുണര്‍തം — ഉത്രാടം

8. പൂയ്യം — പുരാടം

9. ആയില്യം — മൂലം

10. മകം — രേവതി

11. പൂരം — ഉത്രട്ടാതി

12. ഉത്രം — പൂരുരുട്ടാതി

13. അത്തം — ചതയം

December 31, 2015 |

Leave a Reply

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar